№86 орто мектеби №86 жалпы орто билим берүүчү мектеби (Калыс-Ордо)

Институционалдык аккредитациялоо

БЕКИТИЛДИ

2022-жылдын “15” январь

Педкеңештин № 8 чечими

 

 

 

 

 

ӨЗҮН –ӨЗҮ БААЛОО БОЮНЧА ОТЧЕТУ

 

БИШКЕК ШААРЫ, БИРИНЧИ МАЙ РАЙOНУ

№86 ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ  ОРТО МЕКТЕБИ

 

ИНСТИТУЦИОНАЛДЫК АККРЕДИТАЦИЯЛОО

 

 

 

 

                               Комиссиянын төрайымы:                               1 Мадамилова Г.М. – мектеп директору:

                             Комиссиянын мүчөлөрү:                                  2 Төрөгелдиева И.М. – окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары

 1.   Утанова Р.И. –тарбия иштери боюнча директордун орун басары
 2. Кашкаров К.М -соц педагог
 3. Айылчиева В.К.   – кесиптик бирлик уюмунун төрайымы

 

“Комиссиянын курамы жөнүндө” № 16    31-январь  2022-жыл

 

 

 

Минималдуу талаптардын аткарылышын талдоо жана тастыктоочу база

Өзүн –өзү баалоо критерийлери Өзүн –өзү баалоонун натыйжалары Тастыктоочу  база
1.      БИЛИМ БЕРҮҮНҮН САПАТЫН КАМСЫЗДОО САЯСАТЫ
1.1 Билим берүү уюмунун ишин жөнгө салуучу бекитилген ички актылардын болушу. –          Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2014-жылы 18-сентябрдагы  бекитилген жалпы билим берүү уюму жөнүндөгү типтүү жобонун негизинде мектептин “Уставы” иштелип чыккан. Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги Чүй-Бишкек   юстиция  башкармалыгы тарабынан алгачкы мамлекеттик каттоо 21.06.2007-жылы өткөрүлгөн.

–          Юридикалык жакты мамлекеттик кайра каттоо жөнүндөгү күбөлүк 20.04.2015-жылы берилген. №  24351939   ИНН 02106200710042

–          Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 21.04.2014-жылы №403 Токтому менен бекитилген. “Кыргыз Республикасынын жалпы орто билимдин Мамлекеттик билим берүү стандартынын” негизинде билим берүү үч баскычты камтуу  менен жүргүзүлөт:

Жалпы башталгыч билим берүү –  1-4-класстар

Жалпы негизги  билим берүү – 5-9-класстар

Жалпы орто билим берүү  –  10-11-класстар

–          Мектептин ички документтери: базалык  окуу  планы, окуу программалары жана класстык журналдар;

Сапаттуу билим берүү үчүн мектептин ички көзөмөлдөөнүн жыйынтыгы , административдик текшерүү жана билим сапатын текшерүүнүн жыйынтыгы.

Мектеп өзүнүн ишмердүүлүгүн  Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндөгү” мыйзамына, Кыргыз Республикасынын билим берүү жаатындагы укуктук-ченемдик актыларга жана мектеп Уставына таянып иш жүргүзүлөт.

Окутуу бир тилдүү: кыргыз тилинде. Окуу планы мамлекеттик стандарттын талаптарына туура келет жана Кыргыз Республикасынын ББИМнин 2021-жылдын 20-август айындагы № 1460/1 буйругу менен бекитилген. Базистик окуу планына ылайык түзүлгөн. Окуу планында Кыргыз Республикасынын ББИМнин окуу  иштери менен окуу колдонмолорун пайдалануу каралган. №86 жалпы билим берүү орто мектебинде 101 класс комплект -3474 окуучу окуйт. Окутуу үч сменада жүргүзүлөт.

Каникулдардын графиги Базистик  окуу планынын түшүндүрмө катынын негизинде коюлган. Программалар, окуу китептери, текшерүүчү дидактикалык материалдар, усулдук адабияттар, тематикалык  иш-чаралар окуу планына, билим берүүнүнүн мазмунун милдеттүү минимумуна, окутуунун сапатынын жыйынтыгына, окуучулардын өнүгүүсүнүн деңгээлине жана психологиясына дал келет.

Устав//86.edubish.kg/

 

 

 

Күбөлүк//86.edubish.kg/

 

Билим берүүнүн стандарты86.edubish.kg

КР Билим берүү мыйзамы86.edubish.kg

 

 

 

 

 

 

окуу планы//86.edubish.kg/

окуу программалары86.edubish.kg

Табигый усулдук бирикмесинин86.edubish.kg түшүндүрмө каты

Социалдык усулдук бирикмесинин86.edubish.kg түшүндүрмө каты

Журнал толтуруу боюнча жобо86.edubish.kg

Журнал текшерүү боюнча86.edubish.kg инструктаж

Журнал текшерүүнүн планы86.edubish.kg

Журнал баалары менен86.edubish.kg

Журнал текшерүүнүн справкасы86.edubish.kg

 

1.2 Билим берүү уюмунун бекитилген миссиянын, кызыкдар тараптардын керектөөлөрүн жана өзүн-өзү баалоонун ар жылдык жыйынтыктарын эске алуу менен иштелип чыккан стратегиялык жана учурдагы пландардын болушу. 2021-жылдын октябрында №2 педагогикалык кеңешмеде бекитилген мектептин өнүктүрүү  планында  (стратегиялык план) жана учурдагы окутуп тарбиялоону жакшыртуу планында (ОТЖП) мектептин миссиясы, максаты чагылдырылган.

Мектептин миссиясы:  №86 жалпы билим берүү   орто мектеп жалпы орто билим берүүчү мекеме болуу менен бирге, башталгыч, негизги жана жалпы билим берүүгө багытталат. Ата-энелер, коомчулук менен тыгыз байланышта иштөө менен азыркы коомдо натыйжалуу иштөөгө жөндөмдүү, жашоодо өз ордун таба билген, ар тараптан өнүккөн инсанды тарбиялоого багытталган

 

Мектептин алдыга койгон максаты: окуу тарбия процессинде заманбап технологияларды пайдалануу аркылуу сапаттуу билим жана тарбия берүү менен компетенттүү инсанды окутуп, тарбиялоо.

Мектеп жамаатынын алдыга койгон максатка жетүү үчүн, төмөнкү стратегиялык планы түзүлгөн:

1.       Окуу тарбиялык

Мектеп окуучуларына мамлекеттин талаптарына дал келе тургандай сапаттуу билимди жана тарбияны камсыз кылуу .

Окуучулардын билим сапатын, тарбиясын жакшыртуу. максатында ата-эне менен мектептин кызматташуусун чыңдоо.

Улуттук маданияттын баалуулуктарын жана тарыхын үйрөтүүнүн негизинде ар бир окуучунун инсандык жактан өнүгүүсүнө комплекстүү шарттарды түзүү.

2.      Мектептин окуу – методикалык жана материалдык техникалык базасын чыңдоо.

Квалификациясын жогорулатуу курстарынан өтүү, алдыңкы иш тажрыйбаны жайылтуу

Окуу кабинеттерин жабдуу, жаңыртуу, спорттук инвентарлар менен камсыз кылуу.

Китепкананын китеп фондун жаңыртуу, толуктоо.

Компьютер, принтер, интерактивдүү доска менен камсыз кылуу, видео камера орнотуу.

Көмөкчү чарбаны өнүктүрүү .

Дене тарбия жана спорт багытындагы иштерди жакшыртуу

Мектептин өнүктүрүү планына киргизилген, ал эми толуктоолор окутуп тарбиялоону жакшыртуу планында жыл сайын анализделип киргизилет.

Пед кеңештердин, өндүрүштүк кеңешмелердин маселелери талапка ылайык, зарыл деп табылган маселелер менен алмашып турат.

Билим берүү уюму кызыкдар тараптардын керектөөлөрүнө карата төмөнкү структуралык бөлүктөр менен  иш жүргүзүлөт:

–          педагогикалык курам.

–          тех. персонал

–          ата – энелер комитети

–          коомчулук

Кызыкдар тараптардын керектөөлөрүнө жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгында, райондук облустук олимпиадада орундар, облустук олимпиадада орундар,  кызыл күбөлүк жана ЖРТдан жогорку балл алган   окуучулар бүтүп чыгууда.

Мектептин өнүгүүсүнүн планы//86.edubish.kg/

 

 

Дене тарбия, спорттун иш планы//86.edubish.kg/

 

Педагогикалык кеңештин жобосу86.edubish.kg

Педагогикалык кеңешме86.edubish.kg

Педагогикалык кеңештин №186.edubish.kg токтому

Педагогикалык кеңешменин №286.edubish.kg токтому

Педагогикалык кеңешменин №386.edubish.kg токтому

Мектептин жылдык планы//86.edubish.kg/

Сандык-сапаттык курам86.edubish.kg

Техперсоналдардын кызматтык86.edubish.kg милдеттери

Тех персоналдардын тизмеси86.edubish.kg

Ата-энелер комитеттери86.edubish.kg

Ата-энелерден анкета86.edubish.kg

ОББ иш планы//86.edubish.kg/

ЖРТ жыйынтыгы86.edubish.kg

Олимпиада86.edubish.kg

 

Алтын тамга86.edubish.kg

1.3 Билим берүүнүн сапатын камсыздоо саясатын ишке ашыруу жана жооптуу адамдардын, түзүмдөрдүн болушу Мектептин башкаруу ишмердүүлүгү мектептин директоруна жана анын орун басарларына бөлүштүрүлгөн бардык кызматкерлердин милдеттери иштелип чыккан. Мектеп администрациясы мугалимдерге усулдук жардам берүү менен окуу – тарбия процессин “мугалим-окуучу-мугалим” принцибинде кызматташуу багытында иш жүргүзөт. Мектепте усулдук бирикме жана алардын жетекчилери бекитилип, алдыга максаттары коюлуп иш пландар түзүлгөн.

Усулдук бирикменин аталышы Усулдук бирикмеге кирген предметтер
1 Кыргыз тили жана адабияты методикалык бирикмеси ·         Кыргыз тили

·         Кыргыз адабияты

·         Манас таануу

2 Орус тили жана адабияты методикалык бирикмеси ·         Орус  тили

·         Орус  адабияты

 

3 Чет тилдер методикалык бирикмеси ·         Англис  тили

·         Немис тили

4 МИФ методикалык бирикмеси ·         Математика

·         Физика

·          Информатика

5 Табигый  илимдер методикалык бирикмеси ·         Биология

·         География

·         Химия

6 Социалдык методикалык бирикмеси ·         Тарых

·         Адам жана коом

7 Башталгыч класстар бирикмеси 1-4-класстар
8  Этика-эстетика методикалык  бирикмеси ·      Көркөм өнөр

·      Технология

·      Музыка

·      Дене тарбия

 

Билим берүүнүн сапатын камсыздоодо усулдук бирикмелердин максаттары түзүлгөн:

мугалимдердин квалификациясын жана чеберчилигин жогорулатуу

жаш мугалимдердин кесиптик өнүгүүсүнө колдоо (насаатчылык) көрсөтүү.

Билим берүү чөйрөсүндөгү окутуунун сапатына талапты камсыз кылуу.

Бирдиктүү билим жана тарбия берүүдө инсандын өнүгүүсүн жана калыптануусун камсыз кылууга чыгармачыл иш-чараларды уюштуруу.

Мугалимдердин педагогикалык ишмердүүлүгүнүн натыйжасын баалоо.

Иш пландын негизинде ачык сабактар, предметтик декадалар жана өз ара сабактарга катышуу уюштурулуп, сунуш пикирлер айтылып, методикалык окуулар, семинарлар өтүлүп турат.

Окуучулардын окуу жөндөмүнө жараша түзүлгөн жылдык иш план боюнча кошумча сабактардын өтүлүшүн көзөмөлдөө максатында ар бир мугалим өз предметтери боюнча жөндөмдүү жана аяр мамиледеги  окуучуларды аныктап чыгышат жана алар менен иштөөдө өзүнчө пландарды түзүшөт. Пландын негизинде предметтик мугалимдер тарабынан төмөнкү иштер аткарылат:

Окуу кабинеттеринде жөндөмдүү окуучулардын деңгээлин көтөрүүгө ылайыктуу материалдар топтолуп, иштер жигердүү алып барылат.

Жөндөмдүү жана аяр окуучулардын ата-энелери менен балдарынын өсүү жөндөмдүүлүгү боюнча консультациялар дайыма өткөрүлүп турат.

Жөндөмдүү жана аяр окуучулар менен иштөө отчеттору, өсүү мониторингдери предметтик мугалимдер тарабынан өз учурунда даярдалып  анализдер берилип турат.

Жөндөмдүү окуучулар менен дил баян, баяндамалар иштери жана андан сырткары кошумча адабий китептерди окуу менен байма-бай иштер жүргүзүлгөн. Өзгөчө 1-4-класстар арасында таза жазуу иши боюнча жана окуп түшүнүү боюнча башталгыч класстарынын мугалимдери ата-энелер менен бирдикте “ Келгиле, окуйбуз” долбоорун ийгиликтүү  алып баруу менен, биздин мектептин иш-чаралары райондук семинарларда көрсөтмө катары көрсөтүлдү. Учурда башталгыч класстын мугалимдери китепканачы менен бирдикте “Керемет окуу” долбоору менен иш жүргүзүлүп келет.

Окуучулардын каллиграфиясын оңдоо, катасыз жазууга үйрөтүү максатында өзүнчө дептерлер ачылып, кошумча иштер жүргүзүлөт. Сабактан тышкары мектептеги ден- соолугунан мүмкүнчүлүгү  чектелген 2 окуучу менен , кошумча сабактын жүгүртмөсү түзүлүп, мугалими  бөлүштүрүлгөн.

Ички көзөмөлдүн планынын негизинде мугалимдер фронталдык текшерүүдөн да өтүп турушат. Бул текшерүүнүн негизинде ар предметтик мугалимдин өзүнүн предмети боюнча билим сапаты текшерилип, мугалимдин ийгиликтери жана кемчиликтери аныкталат. Өзүнүн предмети боюнча администрация тарабынан насаатчы мугалимдер менен мониторинг анализ талдоо иштери жүргүзүлүп, мугалимдерге сунуштама берилип, үзгүлтүксүз усулдук жардамдар берилет.

Өз билимин өркүндөтүү жана кесиптик деңгээлин жогорулатуу боюнча мугалимдер үчүн “Усулдук күн” уюштурулган. Бул иш – чаранын алкагында мугалимдер билим жаатындагы жаңылыктар, жаңы усулдар, интерактивдүү  усулдар, докладдар менен таанышышып маалымат алышат. Бул күнү мугалимдер үчүн актуалдуу болгон темалар каралат. Мисалга алсак “Билим берүүнүн мамлекеттик стандарттары”, “Баалоонун түрлөрү, стратегиялары, натыйжалары, көрсөткүчтөрү”, “Негизги ченемдик документтер”, “Компетенттүүлүктөр”, “Кайтарым байланыш” ж. б.ушул сыяктуу усулдук жаңылыктар  менен таанышып, баарлашып, талкууга алышат. Ар бир бирикменин предмет боюнча дубал газеталар уюштурулган, ал жерге предметтер боюнча кызыктуу материалдар, жаңылыктар, маалыматтар илинип турат.

–          Окутуунун натыйжалуулугун арттыруу үчүн аткарылган иштер ай сайын УБ жетекчилиги тарабынан отчёт, анализдер жазылып, УБ күнүндө талкууланат жана усулдук бирикменин жыйынтыгы токтомдордо көрсөтүлүп кийинки айга милдеттер кабыл алынат.

–          Мугалимдердин иш тажрыйбасын жайылтуу жана алмашуу максатында иш чаралар аткарылып келет.

–          Мугалимдердин педагогикалык чеберчилигин, квалификациясын жогорулатуунун үстүндө иштөө менен75% мугалим ар кандай курстардан өтүштү.

Жаш адистердин иштери боюнча сабактардын  пландарынын топтому, пикирлер, сунуштар банкы жана анкета баракчалары жүргүзүлөт.

Мониторинг жүргүзүүдѳ макулдашылган  критерийлердин негизинде учурдагы абалы  каралып,  жооптуу адамдар болуп тѳмѳнкүлѳр саналат:

Аталыштары Жооптуу кызматкерлер Мѳѳнѳтү
класстык журналдарды текшерүү окуу- тарбия иштери боюнча директордун орун басары Ай сайын
дептерлерди текшерүү Предметтик мугалимдер чейрек сайын
күндѳлүктѳрдү текшерүү тарбия иштери жана окуу -тарбия иштери боюнча директордун орун басары Чейрегине 2 жолу
ѳздүк делолордун толтурулушун кѳзѳмѳлдѳѳ окуу-тарбия иштери боюнча директордун орун басары чейректин жыйынтыгы менен
календардык-тематикалык пландоо методикалык иштер боюнча директордун орун басары

 

Жыл башы
административдик текшерүү иштерин алуу администрация мүчѳлѳрү график боюнча
окуу программаларынын аткарылышы окуу-тарбия /методикалык иштер боюнча директордун орун басары чейрек сайын
ата-энелер чогулушун ѳткѳрүү Мектеп адиминстрациясы/класс жетекчилер Чейрек сайын/жыл башында/жыл этегинде
мамлекеттик аттестациялоонун жыйынтыгын чыгаруу Предметтик мугалимдер/администрация мүчѳлѳрү Май-июнь айы
педагогикалык кеңештин чечимдери жана чогулуштары

 

Педагогикалык жамаат Чейрек сайын
Чейректик жат жазуу, текшерүү иштери, лабораториялык-практикалык иштер Предметтик мугалимдер Чейрек сайын/белгиленген убакта
Мектеп администрациясынын86.edubish.kg функционалдык милдеттери

Соц педагогтун кызматтык86.edubish.kg милдеттери

Усулдук бирикменин//86.edubish.kg/ жобосу

Усулдук кеңештин жылдык иш планы

Усулдук бирикмелердин//86.edubish.kg/ жылдык иш планы

Усулдук кеңештин №1//86.edubish.kg/ токтомдору

Усулдук бирикмелердин №2//86.edubish.kg/ токтомдору

Усулдук бирикмелердин №3//86.edubish.kg/ токтомдору

Усулдук бирикмелердин графиги86.edubish.kg декада

Кыргыз тили жана адабият86.edubish.kg усулдук бирикмесинин анализи

Мугалимдердин квалификациясын86.edubish.kg жана чеберчилигин жогорулатуу

Насаатчылык жөнүндө жобо86.edubish.kg

Насаатчынын иш планы86.edubish.kg

Перспективдик план86.edubish.kg

Насаатчы жана жаш мугалимдердин тизмеси

Ачык сабактар иштелмелер

анализдер

Англис тили//86.edubish.kg/

Тарых ачык сабак/86.edubish.kg/

Математика ачык сабактар86.edubish.kg

Өз ара сабака катышуу86.edubish.kg

«Насаатчыдан кеп86.edubish.kg кеңеш» тегерек стол

Семинарлардын программалары86.edubish.kg

«Ак Мөөр» тарыхый86.edubish.kg  драмасы. окуучулардын эмгектери

Тарых сабагы боюнча86.edubish.kg окуучулардын чыгармачылык иштери

4-Д класс 1-чейрек//86.edubish.kg/

4-Д класс 2-чейрек//86.edubish.kg/

6-Д класс 1-чейрек//86.edubish.kg/

6-Д класс 2-чейрек//86.edubish.kg/

11-А класс 1-чейрек//86.edubish.kg/

11-А класс 2-чейрек//86.edubish.kg/

«Керемет окуу»86.edubish.kg долбоору

Келгиле окуйбуз86.edubish.kg

Дилбаяндар86.edubish.kg

Жекече үйдө окутуунун жобосу86.edubish.kg

үйдө окутуу буйрук86.edubish.kg

Көбөгөн уулу А86.edubish.kg

Бурханов өмүрбек86.edubish.kg

Ички көзөмөл86.edubish.kg

Журнал толтуруу боюнча жобо86.edubish.kg

Журнал текшерүү боюнча86.edubish.kg инструктаж

Журнал текшерүүнүн планы86.edubish.kg

Журнал текшерүүнүн справкасы86.edubish.kg

Жазуу иштерин текшерүү боюнча86.edubish.kg справкалар

Дептерлерди текшерүү боюнча86.edubish.kg жобо

Дептер текшерүү боюнча справка86.edubish.kg

Дептер текшерүүнүн анализи86.edubish.kg

Күндөлүк толтуруунун жобосу86.edubish.kg

КТП жобо86.edubish.kg

КТП86.edubish.kg

Административдик текшерүү86.edubish.kg иштерин алуунун жобосу

Окуу программасынын86.edubish.kg аткарылышы

Ата-энелер комитеттери жөнүндө86.edubish.kg жобо

Ата-энелер менен иш алып баруу86.edubish.kg

Ата-энелер чогулушунун86.edubish.kg протоколдору

Ата-энелер үчүн маанилүү86.edubish.kg чогулуш болуп өттү

Убактылуу жобо ЖМА86.edubish.kg

Приказ ИГА86.edubish.kg

ЖМА нын иш планы86.edubish.kg

9-класс күбөлүк86.edubish.kg

11-класстардын мамлекеттик86.edubish.kg аттестациясынын анализ-мониторинги

 

1.4 Персоналдык жана окуучулардын жүрүм –турумунун ченемдеринин болушу, аларды сактоо (билим берүүнүн жана инсандын, маданий көп түрдүүлүктүн баалуулуктун ) Мектептеги билим берүү программаларынын мазмуну Кыргыз Республикасынын жалпы мектептик билимдин мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык келет.

Базистик окуу планынын негизинде сабактардын жүгүртмөсү түзүлгөн.

Окутуу – 3 сменада жүргүзүлөт. Иштөө режими: 5 күндүк.

Этикалык ченемдик актылар окуучулар үчүн да, педагогдор үчүн да 28.08.2020-жылы №1 пед кеңеште каралып, бекитилген.  Мугалимдердин арасында этика комиссия түзүлгөн. Бул комиссия этикалык ченемдер бузулган учурда жана жеке кайрылуулардын негизинде иш жүргүзүлөт. Мугалимдердин профессионалдык этикасынын кодекси:

Мугалимдин негизги нормалары;

Мугалимдин башка адамдар менен өз ара мамилеси;

1.      Мугалимдин окуучу менен мамилеси;

2.      Мугалимдердин бири бири менен өз ара мамилеси;

3.      Администрация менен өз ара мамилеси;

4.      Окуучунун ата-энеси менен өз ара мамилеси;

5.      Коомчулук менен өз ара мамилеси.

Окуучунун тартип эрежеси:

Окуучулардын мектепке келүүсү;

Окуучулардын сырткы көрүнүшү;

Окуучулардын сабакка катышуу тартиби;

Окуучулардын танапис учурундагы тартиби;

Ашканадагы тартип;

Кече, чогулуштагы тартип;

Мектептен тышкаркы тартип;

Дежур окуучунун класстагы милдети;

Дежур окуучунун мектептеги милдети;

 Билим берүүнүн стандарты//86.edubish.kg/

Мектеп кызматкерлеринин86.edubish.kg кесиптик этика кодекси

Адеп комиссиясы жөнүндө86.edubish.kg

 

Графиктер86.edubish.kg

 

 

 

 

 

Мектептин ички тартибинин86.edubish.kg эрежелери

 

1.5 Ишти баалоо, пландоо, уюштуруу ошондой эле билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугунун абалына мониторинг жүргүзүү механизмдеринин жана жол жоболорунун болушу. Мектеп билим берүү программаларынын өз максаттарына жетүүсүн жана окуучулардын билим деңгээлин жогорулатуу үчүн мониторингдер жүргүзүлүп, бааланып турат.  Мектептеги окуучулардын билим сапатын текшерүү чейрек сайын өтүлөт.

Мектептеги билим берүү программаларын иштеп чыгууга, бекитүүгө, мониторингдөөгө жана мезгили менен баалоонун чен-өлчөмдөрү коюлган:

Мектептин миссиясы менен дал келген жана мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талабына ылайык максаттары коюлган:

Стандартка ылайык окуу жүктөмдөрү түзүлгөн.

Мониторинг жүргүзүү (билимин баалоо, жетиш, катыш)

Мониторингдердин жана баалоонун жыйынтыктары бардык кызыктар тараптар менен бирге талдап, талкууланат.

 

Окуу бөлүмүнүн башчысынын иш//86.edubish.kg/ планы

Башталгыч класстын ОББ иш86.edubish.kg планы

2020-2021-окуу жылынын анализи//86.edubish.kg/

Башталгыч класстын жылдык86.edubish.kg билим сапаты

Мониторинг 2018-2019-окуу жылы//86.edubish.kg/

Мониторинг 2019-2020-окуу жылы//86.edubish.kg/

Мониторинг 2020-2021-жыл//86.edubish.kg/

Мониторинг 2021-2022-окуу жылы//86.edubish.kg/

Предметтик мониторингдин86.edubish.kg анализи

Жазуу иштеринин анализи86.edubish.kg

Мектеп КРнын Билим берүү жана илим министрлиги сапаттуу билим берүүгө жеткиликтүүлүктү кеңейтүү, окуу жана билим берүүчү технологияларынын мазмунун жаңыртуу, ресурстарды пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатуу максатын койгон билим берүүнүн өнүгүү Стратегиясын жана КРнын өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-ноябрындагы №590-токтомуна, Республиканын мектептик билим берүү системасына предметтик стандарттарды баскычтуу киргизүү боюнча иш-чаралардын планына ылайык милдеттердин, максаттардын негизинде иш алып барууда. Мектеп негизги компетенттүүлүктөрдүн тизмесин сабактарга колдонуу менен аларга  жетүүнүн деңгээлин, билим берүү тутумунун деңгээлинде мектептин, класстын жана айрым окуучулардын билиминин натыйжаларына баа берүү менен  билим берүүдөгү уюштурууга жана методикалык өзгөртүүлөрдү киргизе алды. Педагогикалык кадрлар предмети боюнча окуучунун курактык өзгөчөлүгүнө ылайык илимий жана практикалык негиздерди түзө алды. Компетенттүүлүктүн  негизинде окуучу менен мугалим маек кура билүүнү, баарлашууну, маңыздуу компромисстерди издеп табууга жана окуучулардын өз алдынчалуулугун, демилгелүүлүгүн, окуу ишмердигинде иштей билүү жөндөмүн өнүктүрүү жана коомго аралашуусуна маанилүү натыйжаларды бере алды десек болот.

Мугалимдер предмети боюнча окутуунун оптималдуу варианттарын жана интерактивдүү усулдарын пайдалануу менен сабак берүүнүн сапаты жакшы деңгээлге көтөрүлдү. Сабактагы мультимедиялык каражаттардын кеңири колдонуусу учурдагы заманбап талаптар менен шайкеш келип окуучулардын сабакка болгон кызыгуулары артты. Мугалим ар бир сабактын планына максаттарды так коюп, сабак күтүлүүчү натыйжаны так берип, сабактын структурасын туура коюп, сабактын этаптарында компетенттүүлүктөр аныкталып, баалоонун түрлөрү, кайтарым байланыш өңдүү түшүнүктөр менен сабактын өзөктүү маанилүүлүгүн аныкташты. Окутуунун негизги компетенттүүлүктөрүн колдонуу билим берүү процессинин түзүмүн мазмунун уюштурулушун толугу менен өзгөртө алды. Сабакта биринчи кезекте окуучунун кызыкчылыгы, шыгы жана жөндөмдүүлүгү эске алынып предметтик компетенттүүлүккө ээ болуу менен окуучулардын билим алуудагы жетишкендиктердин топтому түзүлдү. Мугалимдер сахна-сабак, аукцион – сабак, жарыш-сабак, саякат-сабак, талкуу-сабак, диспут – сабак, пресс конференция, сабак мозаика, топтордо иштөө, сабак лекция ж.б.предметтер боюнча сабактын формалары ар түрдүүлүктөргө ээ болду. Окуучулардын сабакка болгон кызыгуусун арттыруу максатында, билим багытында кароо сынактар, мелдештер, интелектуалдык таймаштар күч алды. Айта кетсек окуучулар арасында өтүлүүчү “Акыл таймаш”, “Манас таануу”, интелектуалдык, “Математикалык” таймаштары уюштурулган. Мектепте предметтик ийримдер иштейт.

Олимпиада

Олимпиада окуучулардын фундаменталдык предметтерге болгон кызыгуусун арттыруу, жондөмдүү балдардын инсандык чыгармачылыгынын өнүгүшүн камсыз кылуу жана бул предметтердин маанисин, кадыр-баркын жогорулатуу, окуучулардын чыгармачылыгын жана ой-жүгүртүүсүн өстүрүү, интелектуалдык оозеки жана жазуу иштеринин калыптанышын, сабаттуулук деңгээлин көтөрүү максатында өткөрүлөт. Акыркы 3 жылда олимпиадага катышуусу боюнча маалымат

ЖРТнын салыштыруу мониторинги

ЖРТга бүтүрүүчүлөрдү даярдоо боюнча талыкпай, үзгүлтүксүз иш алып баруу мектептин негизги маселелеринин бири. Окуучуларды тестирлөөгө даярдоодо болгон мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу менен “Секом”, “Нова”, тест борборлору, жогорку окуу жайлар менен байланыш түзүлүп, даярдоо иштери жүргүзүлөт.

“Алтын тамга” жана өзгөчө боюнча маалымат

 

 

Мектептин өнүгүүсүнүн планы86.edubish.kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Манас таануу кароо сынагы86.edubish.kg

 

Комуз ийрими86.edubish.kg

 

 

 

Олимпиада жобо//86.edubish.kg/

Олимпиада86.edubish.kg

 

 

 

 

 

 

ЖРТ жыйынтыгы86.edubish.kg

 

 

 

Алтын Тамга жобо86.edubish.kg

Алтын тамга86.edubish.kg

 

1.6 Кызыкдар тараптарды тартуу менен чечимдерди кабыл алуунун жана тиешелүү оңдоолорду киргизүүнүн колдонуудагы механизмдеринин болушу.     Мектепте окуучулардын билим сапатын камсыз кылуу үчүн кызыкдар тараптарды тартуу менен чечимдерди кабыл алуунун жана тиешелүү оңдоолорду киргизүүнүн механизми бар.

Ата эне, коом , айыл өкмөт, мектеп менен бирдикте  балдарга мектеп ичинде ыңгайлуу микроклимат түзүү механизми иштелип чыккан.

1.       Нормативдик изилдөө актылары  КРнын “ Билим берүү” боюнча  жоболору

2.       Мугалимдердин өз билимин өркүндөтүү курстары

3.       Предметтик мугалимдердин тренингдери

4.      Предметтик мугалимдердин семинарлары

5.      Интерактивдүү методдор менен окутуу

6.      Ата-энелердин мектеп жана коомчулук менен өз ара байланышы.

7.      Инфраструктураны өнүктүрүү.

8.    Ата-энелер комитетинин, мектептин, айыл өкмөтүнүн, айылдык кеңештин  биргелешүү иш-аракеттери.

Мектеп айыл өкмөтү , ата-энелер, милиция кызматкерлери, врачтар , жаштар уюму, жогорку, орто окуу жайлар жана башка мектептер менен  кызматташуу менен окутуу- тарбиялоо иштерин жүргүзөт.

 

Мектептин жана мугалимдин жашоосуна көптөгөн ата – энелерди үй – бүлөлөрдү жана  жамааттарды тартуу үчүн мектеп төмөндөгүлөрдү жасап келет;

Мектепке  биринчи класска кирген окуучулардын ата – энелери менен чогулуш өтүлүп аларга мектептин милдеттери жана ата- энелер, аларды ишке ашырууга кандайча жардам бере ала тургандыгы жөнүндө түшүндүрмө берилет. Ата- энелерге дайыма куттуктоо же маалымат баракчалары жиберилип,  окуучунун мыкты болуусуна  жардам берүү үчүн мектеп тараптан  түрдүү жолдор көрсөтүлүп турат. Ата- энелер менен окуучулардын бирикмеси түзүлүп мектептин өнүктүрүү ишине жана балдардын билим берүү процессине  ата – энелерди активдүү  тартуу жагы  жүргүзүлөт. Окуучулардын жетишкендиктерин талкулоо үчүн тез – тез мугалимдер менен айрым ата- энелердин жолугушуусу өтүлүп турат. Ар бир класста мезгилдүү көргөзмөлөр уюштурулуп, окуучулардын иштеринин үлгүлөрү т.а күндөлүктөр, жазуу  дептерлери, портфолиолору, китепчелери  боюнча уюштурулуп алардын көрсөтүлгөн ийгиликтери менен тааныша алышат. Ата – энелер балдарынын окууга болгон жөндөмдүүлүктөр  жакшыртуу үчүн мектептин коомдук иштерине активдүү катышып келишет. Окуу жылынын ичинде ата- энелер үчүн «Ачык эшиктер күнү»   өткөрүлөт, анын жүрүшүндө ата-энелер балдарынын окуган классын көрүү үчүн чакырылып, ошондой эле мугалим менен кезигип аларга окуучулар кантип жана эмнени окутушарын  демонстрациялоо үчүн чакырылып турат. Ата – энелер мектептеги китепкананы өнүктүрүүгө жардам беришти.

Ата- энелер 1- класстын «Алиппе» майрамында окуучулар менен бирдикте сахна сабагын уюштурушуп, музыка, аңгеме, ыр, көркөм окуу, жомоктон үзүндү сыяктуу иш – чараларга жигердүү катышып,  мугалимдин жүгүн азайтуу менен балдарга чоң кубаныч тартуулашат. Ата – энелер  мектептин материалдык-техникалык базасын чыңдоодо да кем калышпастан, колдорунан келген жардамды аябай келет. Алардын жардамы менен кабинеттер жасалгаланып, класстын физикалык мейкиндигин курууда жана жашылдандырууга өз салымдарын кошушат.  Милиция кызматкерлери   өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту алдын алуу жана талап-тоноо, арыздашуу сыяктуу көмүскөдөгү терс көрүнүштөрдү ачыкка чыгарып кесепеттери менен күрөшүүдө мааниси чоң. Өспүрүмдөр арасында  кылмыштуулукту алдын алууда түздөн түз өспүрүмдөр менен иш алып баруу инспектору иштейт. Мектеп ичинде замандын талабына ылайык  «Зордук зомбулуксуз мектеп», «Балдардын укугун коргоо», « Кылмыштуулуктун алдын алуу», «Рекетчилик» , «Кыздар менен иш алып баруу», «Балдар менен иш алып баруу» план программалары  милиция кызматкерлери менен бирдикте  иш – чаралар алынып барылат. Азыркы учурда жаштардын , тарбиясына өзгөчө маани берип, келечекте кылмыш жолуна түшпөй бекем ден соолукта өсүп сапаттуу билим алуусуна шарт түзүп берүү жеке гана мектептин милдети эмес, жалпы коомчулуктун милдети. Милиция кызматкерлери окуу жылы башталгандан мектептин социалдык паспортун түзүп, окуучулар арасындагы көйгөлүү үй- бүлөдөгү балдарды, тартиби, мүнөзү  оор окуучуларды, мигранттардын балдарын, жетим балдарды  изилдөө иштерин жүргүзүп, соцпедагогдор менен тыгыз байланышта иш алып барышат. Ай сайын ИДНкызматкерлери лекцияларды, тегерек стол уюштуруп, талкуу иштерин жүргүзүшөт. Мүнөзү оор балдар менен жекече аңгемелешүүлөрдү алып барышат. Майрам күндөрү милиция кызматкерлери менен бирдикте  түнкү рейддер  уюштурулат. Окуучулардын соода түйүндөрдө, спорт аянчаларында жана башка коомдук жайларда, түнкү саат 22.00дон кийин  көчөдө  жүргөн балдар менен жекече баарлашуу болуп турат.

Окутуу мезгилинде билим берүү министрлиги тарабынан билим берүү процесси реалдуу режимде башталган учурда коронавирус инфекциясынын жайылышын алдын алуу боюнча санитардык – гигиеналык эпидемияга каршы иш- чараларды сактоо боюнча иш – аракеттердин алгоритми берилди. Мектепте ар бир келген адам үчүн антисептик менен колду тазалап туруу жагы баардык мугалимдерге милдеттендирилип, температураны өлчөө баардык кызматкерлердин жана окуучулардын дене табы жөнүндө ФАПкызматкерлерине маалымдама берилип турду. Дене табы жогору болгон жана курч респиратордук оорунун белгилери бар адамдарды жумуш ордунан милдеттүү түрдө четтетүү, эгер окуучу оору белгилери байкалса ата- эне ФАП кызматкерине кабарлап, аларды үйүнө жеткирүү жагы камсыздалды. Мектепте дезинфекция иштери жүргүзүлдү. Желдетүү жана тазалоо графиктери боюнча класстык бөлмөлөр убагы менен көзөмөлгө алынды. Окуучуларга ысык тамак берүүдө столдорду жуучу жана дезинфекциялоочу каражаттар менен тазалап туруу, ашпозчуларга милдеттендирилди. Мектептин кире беришинде «кирүү фильтри» уюштурулуп атайын журналга окуучулардын дене табынын көрсөткүчтөрү боюнча күн сайын маалыматтар жазылды. Ар бир окуучуга коргонуучу дезинфекциялык каражаттарды камсыз кылуу ата- энелер тарабынан жардам көрсөтүлдү. Мектепте бир медайым болгондуктан ФАПкызматкери менен ыкчам байланыш түзүлүп окуучулардын, кызматкерлердин жалпы абалы жөнүндө маалыматтар берилип турду. Медайым коронавирус инфекциясын алдын алуу, СПИД оорулары, жугуштуу оорулар жана аларды алдын алуу боюнча профилактикалык иш чараларды  жүргүзүп турат. Медайым кыздар менен иштөөдө дагы маалыматтары өзгөчө мааниге ээ, кыздардын физиологиялык дене түзүлүшү жана алардын эрте балакатка жетиши, келечектеги  эне катары   түшүнүктөр берилип турат. Медайым менен бирдикте «Эрте никеге туруу», «Өздүк гигиенаны сактоо» «Үй-бүлөдөгү кыздын милдети», «Абийириңди жашыңдан сакта», «Эне сүтүн кантип актайбыз» «Кыздуу үйдө кыл жатпайт» деген сыяктуу  тегерек стол, жолугушуу кечелери өткөрүлүп турат.

.

КР нын жарлыгы86.edubish.kg

86.edubish.kgМугалимдердин квалификациясын жана чеберчилигин жогорулатуу

Калыс-Ордо өзүн-өзү//86.edubish.kg/ өнүктүрүү уюму

Ата-энелер комитеттери86.edubish.kg

Ата-энелер менен иш//86.edubish.kg/ алып баруу

Ата-энелер чогулушунун86.edubish.kg протоколдору

Соц педагогтун иш кагаздары86.edubish.kg

Окуучулардын күндөлүк86.edubish.kg

Башталгыч класстын86.edubish.kg окуучуларынын дептерлери

Окуучулардын колдонмо86.edubish.kg дептерлери

Тарых сабагы боюнча86.edubish.kg окуучулардын чыгармачылык иштери

Рефераттар86.edubish.kg

Долбоорлор86.edubish.kg

Сүрөттөр86.edubish.kg

Класстерлер86.edubish.kg

Буклеттер86.edubish.kg

Кызыл китепке киргендер86.edubish.kg

Гербарийлер86.edubish.kg

ковид 1986.edubish.kg

Тарбиялык иштер боюнча86.edubish.kg жылдык, айлык пландар

Тарбия ишин уюштуруучунун иш86.edubish.kg кагаздары

Актылар, справкалар86.edubish.kg

 

1.7 Билим берүүнү башкаруунун колдонуудагы маалыматтык системасыны веб-сайттын, электрондук почтанын болушу; Билим берүү башкаруунун маалыматтык системасы  (ИСУО) менен мектеп жакшы иш алып барууда

Ар бир мугалимдин электрондук почтасы бар.

Мектепте эки компьютердик класс бар. Анда 33  компьютер, 8 проектор, 3 интерактивдүү доска бар. Мектептин интернет менен камсыз болушу ата-энелер тарабынан

Мугалимдердин 95% де ноутбук, компьютер бар.

Мектептин электрондук почтаcы аркылуу иш кагаздар тиешелүү жактарга жөнөтүлөт

Электрондук дарек:  [email protected]

 

emis.edu.gov.kg86.edubish.kg

Техникалык паспорт//86.edubish.kg/

//86.edubish.kg/Материалдык техникалык база

 

 

    Күчтүү жагы  

1.Мектептин жетишкендиктери;

-педагогдордун потенциалдык мүмкүнчүлүктөргө ээ болуусу

-окуучулардын, райондук, областтык олимпиадалардагы, ЖРТдагы   ийгиликтери жана ага  карата даярдоодогу мугалимдердин  тажрыйбасы.

-Окуучулардын, мугалимдердин  район  ичиндеги ар кандай  курстарга, спорттук иш чараларга катышуусу.

-эл аралык фондулар менен иш алып   баруусу.

– райондук семинарлардын  мектепте өткөрүлүшү.

-Республикалык, областык дистанттык   конференцияларга

педагогдордун    катышуусу.

-Педагогдордун алдыңкы  тажрыйбаларынын    мектеп  ичинде жайылтылышы.

2.Потенциалдык деңгээли  жогору  болгон  ата-энелердин  болушу.

3. Ар  түрдүү   эл  аралык, коомдук  уюмдар   жана  коомчулук  менен болгон байланыш.

4.Райондук билим берүү бөлүмү, областтык  билим  берүү институту   менен болгон    байланыш.

5.Сабак окутууда интерактивдүү досканы пайдалануу, мектепте интернет байланышынын жеткиликтүүлүгү

6. Окутуунун  жаңы ыкмалары менен мугалимдердин үзүлтүксүз изденүүсү

7. Мектептин  көмөкчү чарбасынын болушу.

 
    Күчсүз жагы
 1. Ата энелердин мектептин проблемасын  чечүүгө пассивдүүлүгү
 2. Мультимедиялык каражаттардын  аз санда болушу.
 3. Мебелдердин жетишсиздиги.
 4. Социалдык жактан коргоого муктаж    болгон окуучулардын жылдан-жылга    көбөйүшү.
 5. Физика, химия предметтери боюнча   лабораториялык иштерди жүргүзүү үчүн курал-жарактардын, атайын жабдылган  кабинеттин  жетишсиздиги.
 6. Окуу китептердин жетишсиздиги.
 7. Мугалимдердин турмуш шартынын  төмөндүгү.
 8. Китептердин программа менен дал келбөөчүлүгү.
 
 1. КАДРДЫК  САЯСАТТЫН ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮГҮ
2.1 Педагогикалык,админстративдик,окутуучу-көмөкчү жана кенже тейлөөчү персоналды жумушка алуунун (жумуштан  бошотуунун) объективдүү критерийлерин жана шарттарын камсыздоочу механизмдин жана жол-жоболордун болушу     №86 жалпы билим берүү  орто мектебине педагогикалык кадрларды ишке кабыл алуу КР эмгек кодексинин талаптарына ылайык жүргүзүлөт.  Педагогикалык ишке зарыл болгон, педагогикалык квалификациясы бар, кызматы жана адистиги боюнча квалификациялык мүнөздөмөнүн талаптарына туура келген билими жөнүндө документи бар адамдар кабыл алынат. Жалпы билим берүү уюмдун кызматкерлерине жана администарациясына карата КР эмгек кодексинде каралган эмгек мыйзамдары колдонулат. Эмгек келишиминин жарактуулук мөөнөтү КРнын эмгек жөнүндөгү мыйзамдарына ылайык аны түзүүдө кызматкер жана жумуш берүүчү тарабынан аныкталат. Соттолгон же КР өкмөтү бекиткен тизме боюнча медициналык көрсөткүчтөрү бар жарандарга жалпы билим берүү уюмдарында  иштөөгө жол берилбейт. №86 жалпы билим берүү орто  мектебинде  персоналдын, окугандардын, социалдык өнөктөштөрдүн  жүрүм-турумунун этикалык ченемдери жана мектепке кабыл алуу боюнча эрежелер топтому иштелип чыккан.

Учурда мектептин педагогикалык кадр менен камсыз болушу 100%.
Педагогикалык кадрлардын жалпы саны- 134

Анын ичинен жогорку билимдүүсү- 85 мугалим, бакалавр-27, атайын орто кесиптик 10, студент 12
КР нын “Билим берүүсүнүн отличниги” – 3

Жалпы педстаж боюнча:

3-жылдан 5-жылга чейинкилер – 56

5- жылдан 10 жылга чейин- 27

10 жылдан 15 жылга чейин – 18

15жылдан өйдө стажы барлар- 33

КР эмгек кодекси//86.edubish.kg/

Мектептин уставы//86.edubish.kg/

 

Укомплектование//86.edubish.kg/

 

Эмгекти коргоо боюнча жобо//86.edubish.kg/

Эмгек келишимдери86.edubish.kg

Мугалимдердин резюмеси86.edubish.kg

Мугалимдерди мектепке кабыл86.edubish.kg алуу боюнча арыздар

Жогорку билимдүү мугалимдер86.edubish.kg

Бакалавр билимине ээ болгон86.edubish.kg мугалимдер

Орто билимдүү мугалимдер86.edubish.kg

Студент мугалимдердин тизмеси86.edubish.kg

86.Мугалимдерди жумуштан86.edubish.kg бошотуу жөнүндө арыздар

Эмгек китепчеси86.edubish.kg

Эмгек китепчелеринин86.edubish.kg кыймылын каттоо

Мугалимди кызматтык//86.edubish.kg/инструкцияси

Жумушка кабыл алуу жана бошоту86.edubish.k

Тех персоналдарды кабыл алуу86.edubish.kg буйруктары

техперсоналдарды бошотуу86.edubish.kg буйруктары

Тех персоналдардын эмгек86.edubish.kg китепчелери

Техперсоналдардын кызматтык86.edubish.kg милдеттери

 

 

2.2 Штаттардын комплектелишинин, педагогикалык персоналдын квалификациясынын жана  билиминин  билим  берүү  программасына шайкеш келүүсү   Мектепте педагогикалык жана кѳмѳкчү курамдын комплекттелиши, квалификациясы, билими жана тажрыйбасы билим берүүнүн максаттарына жетүүгѳ ылайык. Ар бир окуу жылынын башталышында мугалимдердин кесиптик ѳздүк курамы такталып РИК-83 кадрдык отчет берилип турат.

Мектепте 134 мугалим эмгектенет .

100% жогорку билимдүү

98% өзүнүн адистигине жараша комплектелген .

Ар бир окуу жылынын башталышында Райондук Билим берүү бѳлүмүнѳ  мектептин квалификациясын жогорулатууга муктаж мугалимдеринин тизмеси бекитилип берилет. Кыргыз билим берүү академиясынын квалификацияны жогорулатуу семинарларынын графигине киргизилип, мугалимдер квалификациясын жогорулатып келишет.

Мектептин мугалимдеринин кесиптик квалификациясын жогорулатуу үчүн беш жыл сайын  жиберилет, андан сырткары тренингдерге , кыска мөөнөттүү квалификациясын жогорулатуучу окууларга барышат.

Мектептин мугалимдеринин кесиптик квалификациясы боюнча камсыздалышы
Бардык  мугалимдердин билими  билим берүү  программасына  шайкеш келет.

Билимин жогорулатуу борборуна барып келишген  мугалимдер  үчүн тажрыйба алмашуу жана жайылтуу максатында атайы кичи семинарлар, ачык сабактар өткөрүлүп турат. Билимди жогорулатуу борборунан келген  мектептердин мугалимдери үчүн инновациялык технологиялар менен өтүлгөн көрсөтмөлүү ачык сабактар өткөрүлүп, тажрыйба алмашуу жүргүзүлөт. Мугалимдин ѳз билимин ѳркүндѳтүүнүн үстүндѳ иш алып баруунун кѳрсѳткүчтѳрү:

 • Мугалимдердин өз билимин жогорулатуу боюнча кандайдыр бир теманын үстүндө иштөөсү
 • Мугалимдерди курстан өткөрүүнү уюштуруу жана курстан өткөн мугалимдердин  ачык сабактарды берүүсү
 • Шаардык семинарларды, бирдиктүү метод күндөрдү уюштуруу
 • Өз ара  сабактарга кирүү
 • Ачык сабактарды уюштуруу
 • Предметтик декадаларды уюштуруу
 • Педагогикалык тажрыйбаларды  жалпылоо
 • Чыгармачыл мугалимдердин иш тажрыйбасы менен алмашуу

 

Укомплектование//86.edubish.kg/

 

 Мугалимдердин86.edubish.kg квалификациясын жана чеберчилигин жогорулатуу

 

 

 

Сертификаттар

 2017-2019-жылдардагы86.edubish.kg сертификаттар

 2018-жылдагы86.edubish.kg сертификаттар

 2019-жылдагы86.edubish.kg сертификаттар

 2020-жыл сертификаттар86.edubish.kg

 2021-жыл сертификаттар86.edubish.kg

 2022-жыл сертификаттар86.edubish.kg

 декаданы өткөрүү боюнча86.edubish.kg жобо

 Декаданын графиги86.edubish.kg

 Усулдук бирикмелердин86.edubish.kg графиги декада

 

 Штатный расписание86.edubish.kg

Тарификация86.edubish.kg

 Сандык-сапаттык курам86.edubish.kg 

 

 КРнын Эл агартуунун86.edubish.kg мыктыларынын күбөлүктөрү

 Ардак грамоталар86.edubish.kg

 Насаатчы жана жаш86.edubish.kg мугалимдердин тизмеси

ИСУО Кы (edu.gov.kgргызской Республики)

2.3 Физикалык жана  психологиялык коопсуз чөйрөнү, ошондой эле билим берүү  процессинин катышуучуларынын өз ара мамилелерин  баалоону, анын жыйынтыгы боюнча  чечимдерди кабыл  алууну  камсыздоочу  механизмдин жана жол-жоболордун болушу  Мектепте  физикалык жана психологиялык  коопсуз чөйрөнү камсыз кылуу үчүн педагогдор менен ата – энелер ортосунда келишимдер түзүлгөн. Анкета түрүндө алынып физикалык коопсуздук боюнча имараттын коопсуздугу, бөлмөлөрдүн жарыктандырылышы , кабинеттердин жылуулугу, желдетилиши, таза суу менен камсыз болушу, мебелдердин коопсуздугу ата – энелер , жергиликтүү бийлик менен кайрылуулардын , маек жүргүзүү, проблемаларды суроо жооп аркылуу аныктап алып, стратегиялык планга киргизилген, айрым учурда тез кабыл алуу педагогдордун чогулушунда чечилет. Балдардын ден соолугун коргоо, жугуштуу ооруларды алдын алуу үчүн ФАП кызматкери менен мониторинг жүргүзулүп турат. Социалдык педагог анкета жүргүзөт жашыруун кутуча пайдаланылат, ар бир айда комиссия курамы менен ачылып протокол түзүлөт. Ар кандай психологиялык коопсуздукту алдын алуу үчүн кутуча ичиндеги көйгөйлөр ата – эне, окуучу менен бирдикте маек жүргүзүү менен чечилет. ИДН кызматкерлери менен  ай сайын  чогулуштар өтүлүп түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турат.

Өрт коопсуздугу боюнча мектеп ичинде ар бир адам КРдин өрт коопсуздугунун 1995 – жылдын № 33 инструкциясынын негизинде эрежелер сакталат. Мектепке эмгек өргүүсүнөн келген ар бир мугалим өрт коопсуздугунун инструкциясы менен таанышкандан кийин гана иштөөгө жол берилет. Өрт коопсуздугун сактоо боюнча атайын комиссия түзүлгөн Эвакуация пландары илинген жана өрт өчүрүүчү сшить ага тиешелүү жабдыктар; өрт өчүрүүчү балондор, күрөк, лом, кум салынган ящик, бочка менен камсыз болгон.

  Үч тараптуу келишим86.edubish.kg

 өрт коопсуздугу боюнча жобо86.edubish.kg

 Өрт коопсуздугу боюнча86.edubish.kg эрежелер

Өрт коопсуздугун алдын алуу86.edubish.kg боюнча буйруктар

 

 

Ишеним почтасы жобо86.edubish.kg

 

 Ишеним почтасы86.edubish.kg

  

 Ишеним почтасы сүрөттөр86.edubish.kg

2.4 Педагогикалык, админстративдик, кенже тейлөөчү жана окутуучу-көмөкчү персоналдын  ишин баалоону, анын жыйынтыгы боюнча чечимдерди кабыл алууну камсыздоочу механизмдин жана жол-жоболордун  болушу Мектепте эксперттик кеңеш түзүлгөн , персоналдын ишин баалоо боюнча критерийлердин негизинде баалоо упайы коюлат, ар бир квартал сайын КТУда каралып , бааланат.

Андан сырткары профсоюз тарабынан сыйлык, грамоталарга көргөзүлөт ал пед кеңеште жана профсоюз чогулушунда каралат. каралат. Айрым учурда эмгек китепчелерге сыйлоо буйругу жазылат.

  КТУ боюнча жобо86.edubish.kg

 КТУнун протоколдору86.edubish.kg

Стим. гранд боюнча буйрук86.edubish.kg

Сыйлоо баракчасы86.edubish.kg

Сыйлоо барагы86.edubish.kg

Күчтүү жагы:

 

.

1.Педагогикалык кадрлардын үзгүлтүксүз өз билимин өркүндөтүү үчүн квалификацияны жогорулатууга баруусу.

2.Пед кадрлардын 100 пайыз жогорку билимдүү жана  98% өз адистиги менен иштөө билим сапатын көтөрүүгө эн чоң пайда алып келет

3.Мугалимдердин өз билимин өркүндөтүүнүн үстүндө тынымсыз иштелет.

4.Семинарлаларга катышуу менен  ар кандай методдор менен сабак берилет.

5. КТУ нун негизинде стимул берилет.

6. Физикалык жана психологиялык коопсуз чөйрөнү түзүүдө педагогикалык жана кенже персоналдардын,

ата -энелердин, жергиликтүү бийликтин, Медицина кызматкерлери кызыкдар болот.

Физикалык коопсуздук боюнча . Мектепте балдардын окуусуна бардык шарттар түзүлгон. Класс жарыктандырылган , таза, желдетилип турат. Атайын форточкалар бар.

7.ИДН кызматкерлери менен тыгыз иш алып баруу .

8 Маалымат үзгүлтүксүз болушу, коопсуз маалыматтардын жеткиликтүүлүгү

9. Соц педагогдун ата -энелер , балдар менен тыгыз иш алып барат.

10.Эксперттик комиссиялардын так иштейт.

 
Күчсүз жагы: 1Айрым учурда акча каражатынын жетишсиздиги

2.Ата энелердин жоопкерчилигинин аздыгы

3.Айрым педагогдордун кайдыгерлиги

4.Айлык акынын аз болушу, өзгөчө кенже персоналдар үчүн

 
МАТЕРИАЛДЫК-ТЕХНИКАЛЫК  БАЗА
3.1 Билим берүү  процессинин катышуучуларына,анын ичинде  ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга  жеткиликтүү болгон окуу имараттарынын, жайлардын  жана материалдык ресурстардын (жабдылган окуу класстары, лабораториялар, компьютердик класстар, спорт зал, актылар залы, медициналык пункт, ашкана) ошондой эле жашоо үчүн тиешелүү шарттары бар  жатаканалардын  (эгерде болсо) болушу  

1         Мектепте окуучуларды шыктандыруу жана окуунун натыйжасына жетишүүсүнѳ түрткү берүү, жардам берүү үчүн  ар бир класска бекитилген класс жетекчилер иш алып барат. Мындан тышкары мектепте балдар менен иштѳѳ үчүн социалдык педагог бекитилген иш мерчеминин негизинде иштейт.

2         Мектептин штатына бекитилген  1 мед айым болгондугуна байланыштуу окуучулардын ден соолугуна кам көрүүдө алгачкы жардам мектеп ичинде жүргүзүлөт ал эми педагогикалык курамдын ден-соолугуна кам кѳрүү конуштун  Үй-бүлѳлүк дарыгерлер тобунун медициналык кызматкерлери тарабынан камсыздалат.

Мектептин  натыйжалуу ийгиликтери, окуучулардын билим сапатынын жогору болушу бирден бир мектептин материалдык-техникалык базасына көз каранды. Мектептин материалдык –техникалык  абалы жакшы,   51 окуу кабинети, 2 компьютердик класс, 3 мультимедиа кабинети,  1 спорт зал,  1 актовый зал, 1 лаборатория кабинети (жабдылган эмес),  1 ашкана бар.

Мектепте 33 компьютер окуучулар үчүн,
Ошондой эле 3 интерактивдүү доска, 8 проектор  менен 6 принтер-ксерокс, 2 цветной принтер, 10 телевизор, 2 калонка, 2 пионино, 1 баян, 5 глобус, 2 маникен, 2 электронный микроскоп, 11 ноутбук, 1 топурак коллекциясы, 1 микрохимиялык лаборатория, 1 микробиологиялык лаборатория, 33 комуз, 1 видеокамера, 1 ламинация, 4 микрофон, 2 кондиционер, 2 диспансер, 3 тигүүчү машина, 1 оверлог бар, 8 суу жылытуучу(ористон) бар.

Учурда мектеп талапка жооп берет. Кышкысын жылуу,  жарык балдар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Материалдык базаны чындоонун үстүндө аракеттенүүдөбүз. Жакынкы аралыкта 2030 долбоору тарабынан “Агахан” фондусунан  2 планшет берилди.

№86 жалпы билим берүү орто  мектебинин материалдык техникалык базасын жана информациялык ресурстарын топтоо жана баалоо, талдоо жана жакшыртуу үчүн донорлорду жана  спонсорлорду тартуу менен  бирге проектилерди жазып, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен социалдык кызматташууну өрчүтүүнүн үстүндө иш алып барууда.

Коопсуздуктун алдын алуу максатында мектепте 46 сырткы жана ички видеокөзөмөл камералары орнотулган

Мектеп директорунун, окуу тарбия иштери боюнча орун басарларынын, уюштуруучулардын, соц педагогдун кабинеттери бар жана тех.каражаттар (компьютер, принтер) шкафтар, мебелдер, методикалык окуу куралдар менен камсыз болгон

 

 

 Техникалык паспорт86.edubish.kg

 Кабинеттердин86.edubish.kg жабдылышы

 Материалдык техникалык база86.edubish.kg 

Соц педагогтун иш кагаздары86.edubish.kg

Китепкананын иш кагаздары

 Китепкана86.edubish.kg

 Д-1086.edubish.kg

Инвентаризация86.edubish.kg

3.2 Билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугунун талаптарын сактоо (экологиялык, санитардык-эпидемиологиялык жана гигиеналык эрежелер жана ченемдер, өрткө каршы  коопсуздук, эмгекти коргоо жана коопсуздук техникасынын эрежелери) Мектепте 1-сентябрь 2014-жылдан баштап 1-4-класстын окуучулары үчүн ысык тамак берилип келе жатат. Мектептин ашканасы талапка ылайык жабдылган. Мекепте таза суу чыгат жана канализация менен байланышкан.  Oкуучулар үчүн 4 жерде раковиналар орнотулуп, ысык суу, муздак суу менен камсыз болгон.

 

 

Ѳрт коопсуздугун сактоо боюнча атайын иштелип чыккан №1 педагогикалык кеңешмеде бекитилген баштапкы профсоюз уюму менен макулдашылган көрсөтмөнүн негизинде иш алып барылат.Эмгекти коргоо боюнча докладдар окутулат. Окуу семинарлары уюштурулуп ,инструктаж өткөрүлөт . Класстык бөлмөлөрдө, залда коопсуздук эрежелеринин көрсөтмөлөрү илинген. Окуучуларга тааныштырылып, кол койдурулган документтер бар. Өрт жана экологиялык коркунучтарды жоюу үчүн өрт өчүрүүчү сшить жана ага тиешелүү жабдыктар:  өрт өчүрүүчү балондор, күрөк, лом, кум салынган ящик, өрт өчүрүүчү гидрант бар.  Мектептин чатыры өрттөн сактоочу заттар менен чачыратуу сигнализация менен камсыз кылынган. Өрт өчүрүүчү каражаттар 70% жетиштүү.

Техникалык коопсуздук эрежелери, өрт коопсуздугу, эмгекти коргоо боюнча  инструктаж өтүлүп турат.

Азыркы учурдагы пандемияга каршы санитардык-гигиеналык нормалардын бардыгы аткарылууда. Мектепте кирүү фильтри уюштурулуп, ар бир окуучунун жана мугалимдердин дене табын  текшерүү жана ден соолугунун абалы жөнүндө  атайын журналга катталып, түшүрүлөт.  Ар бир класста окуучулар жекече коргону каражаттары менен камсыздалган.

 Ысык тамак менен келишим86.edubish.kg

 

 

Таза суу менен келишим86.edubish.kg

 

К86үзгү кышкы даярдык жылуулук боюнча86.edubish.kg

 

Өрт коопсуздугунун иш планы86.edubish.kg

Коопсуздук эрежелер86.edubish.kg

Химия кабинетинин инстукциясы86.edubish.kg

Компьютердик класстын86.edubish.kg техникалык коопсуздук эрежелери

Биология кабинетинин86.edubish.kg техникалык коопсуздук эрежелери

Физика кабинетинин техникалык86.edubish.kg коопсуздук эрежелери

Информатика кабинетинин86.edubish.kg коопсуздук эрежелери

Эмгек келишимдери86.edubish.kg

Эмгекти коргоо боюнча буйрук86.edubish.kg

.Эмгекти коргоо иш планы86.edubish.kg

3.3  

Материалдык-техникалык базаны жана маалыматтык ресурстарды жакшыртуу боюнча  ишти топтоо,баалоо, талдоо жана пландоо механизминин болушу

МТБ боюнча анализ жүргүзүлүп катталган Долбоор тартуу жана МТБ жакшыртуу боюнча өсүш жылдан жылга көбөйүүдө.

2017-2018-окуу жылында 20%

2018-2019-окуу жылында 40%

2019-2020-окуу жылында 30%

 

 

Материалдык техникалык база86.edubish.kg

 

 

 

 

Күчтүү жагы

 

 • Инновациялык технологияны көп пайызда билиши.
 • Компетенттүү билим берүүдө окуучулар максаттарын өзүлөрү коюп,  ишке аны ашырууга далалат кылуулары, жөндөмдүүлүктүн өсүшү
 • Ийримдердин жакшы иштөөсүнүн негизинде  окуучулардын ийгиликке жетишүүсү. Мисалы: олимпиадада жетишкен ийгиликтери ошондой эле окуучулардын класстан тышкаркы иштерге катышуусу  спорттук мелдештердин ар кандай түрлөрүнө катышып, ийгилик алып келүүлөрү
 • Ар кандай долбоорлорго катышуу менен материалдык техникалык базасын чындоо.
 • Материалдык техникалык база 60 %га жакшыртылышы.
 • Донорлор, долбоорлор менен иштөө 50 % аткарылышы.
 • Тарбиялык иштердин  окуу иштерине шайкеш келүүсү.
 • Сабактан сырткаркы иштерде окуучулардын көп ийгиликтерди жаратышы
 • Тарбиялык иштер натыйжалуу жүргүзүлүүдө жана конкурстар үзгүлтүксүз өтүлгөндүктөн  кылмыштуулуктун алдын алууга мүмкүнчүлүктөр чоң.
 • Ата- энелер менен тыгыз байланышта болуу
 • Мектептеги ачык айкындуулук
 • Мектептин жетишкендиктери менен кыйынчылыктарын ата энелер менен бирдикте талкуулоо. Көпчүлүк учурда ата энелердин  колдоосу, балдарынын билим алуусуна кызыкдар болушу.
 • Ар бир мугалим, ар бир класс жетекчинин мектеп админстрациясынын  ишмердүүлүктөрү менен ата эненин кабардар болуп турушу
 • Маалымат коомго учурунда, үзгүлтүккө учурабай жетип турат
 • Алган маалыматтар менен ой жүгүртөт, талкууланат.
 • Маалыматтар тактага чагылдырылат жана базада сакталат.
 
Күчсүз жагы
 • Кабинеттердин жетишсиздиги.
 • Компьютерлердин аздыгы,
 • Мамлекет тарабынан материалдык базага көнүл бөлүнбөгөндүгү
 • Демонстрациялык куралдардын аздыгы, жетишпегендиги.
 
ФИНАНСЫЛЫК  РЕСУРСТАРДЫ  БАШКАРУУ
4.1 Финансылык  пландоо  системасынын болушу Мектептин финанасылык ресурстары:

Республикалык бюджет

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджети

Ата-энелер демилгеси

–          Мектепке окуу жылына республикалык бюджеттен акча каражаты боюнча мектептин контингентине карата пландаштырылат

–          Мектепке жеригиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджетинен каражаттар мектептин муктаждыгына жараша бөлүнөт

Тарификация86.edubish.kg

Штатный расписание86.edubish.kg

Жергиликтүү бюджеттин каржылоосу86.edubish.kg

Жергиликтүү кеңештин депутаты86.edubish.kg М.А.Калыковко өтүнүч кат

 

«Керемет окуу»86.edubish.kg долбоору

 

Ата-энелер тарабынан мектепке86.edubish.kg спонсорлугу

 

 

 

 

 

 

4.2 Кошумча  финансы ресурстарын тартуу, бөлүштүрүү жана отчеттуулук боюнча  ачык-айкын механизмдердин  болушу Кошумча финансы жергиликтүү бийлик айыл өкмөттөн ж.б ресурс тартуу бөлүштүрүү боюнча материалдык техникалык  базасынын динамикалык өзгөрүүсүнө муктаж.

Администрация тарабынан 2021-2022-окуу жылында Бишкек шаардык депутаттар кеңешине өтүнүч кат менен кайрылып, 1 интерактивдүү доска, ноутбук, проектору комплект алынып Ч.Айтматов кабинетине орнотулду.

Ата-энелер тарабынан спонсорлук марафон өтүп жыйынтыгында спорттук жетишкендиктердин тактасы жана эң мыкты окуган окуучулардын стендди жана 1 класс кабинети жасалып жатат.

Финансылык чыгымдар кирешелер боюнча ата-энелер чогулушунда маалымат берилет жана мектептин тактасына маалымат илинет.

 Шаардык депутаттын мектепке86.edubish.kg спонсорлугу

Ата-энелер тарабынан мектепке86.edubish.kg спонсорлугу

4.3 Финансы ресурстарын жакшыртуу боюнча ишти топтоо, баалоо, талдоо жана пландоо механизминин болушу  

Жылытуу системасынын болуусу ооба
Жылытуу системасынын функционалдуулугу Электроэнергиясы менен

От жагуу менен

Предметтик лабораториялардын болуусу Жок
Мектеп имаратынын жалпы абалы Канааттандырарлык
1-топ саны 2-топ саны
1 Окуу кабинеттери 51 1 Спорт-аянтча 1
2 Административдик бөлмөлөр (директордун жана окуу бөлүмүнүн) 5 2 Спорт-зал 1
3 Ажатканалар (ички)

сырткы

7

2

3 Музыка 1
4 Тил кабинеттери 4 4 ашкана 1
5 Атайы (кесиптик) кабинеттер 5 Усулдук кабинет 1
6 Лаборатория(химия, физика)            1 6 Эмгек кабинети 1
7 Китепкана (адабий жана окуу китептеринин саны)  

 

7 Трактор, башка айыл чарба техникасы 0

 

 

 Спорт залдын сүрөттөрү86.edubish.kg

Кабинеттердин жабдылышы86.edubish.kg

Мектептин ашканасынын86.edubish.kg сүрөттөрү

Китепкананын сүрөттөрү86.edubish.kg

Музыкалык аспаптар86.edubish.kg

 

Күчтүү жагы 1.Балдардын коопсуздугу, билими, окуусу үчүн шарттардын түзүлүшүнө финансы каражаттарын тартуу. Алардын ата-энелер менен бирдикте аткарылышы, ачык-айкын, так болушу. Билим берүүгө кызыкдар тараптан нааразычылыктардын жок болушу.

2.Профсоюздук алгылыктуу иштеши. Жылдан жылга окуу шарттарынын жакшыруусу. Ата энелердин балдарды окутууда кызыкдар болушу

 
Күчсүз жагы 1.Персоналдардын айлык акысынын аздыгы.

2.Ремонтко бөлүнгөн акчалардын тендер менен чектелиши.

3.Жылдан жылга мебелдердин эскириши, жаңы мебелдердин кымбат болушу.

4.Ремонт иштерине бюджеттен аз акча бөлүнүүсү. Жылдан жылга ремонтко керектүү каражаттардын кымбат болушу.

5. Окуу талабынын жогору болушу.

6.Окуу куралдарына акча каражаттарынын жетишсиздиги.

7.Конуш тургундарынын көпчүлүк бөлүгү жарды жашашы мигрант ата-энелердин көп болушу.

 

Жыйынтык:

№86 жалпы билим берүү орто   мектебинин иш кагаздары талапка ылайык жүргүзүлөт: 101 класстык журнал, алфавит китеби, окуучунун жана мугалимдердин жеке иш-кагаздары, буйрук китептер уюштурулган . Окуучулардын келип-кетүү кыймылы боюнча убагында алфавит китебине ѳзгѳртүү киргизилип, класстык журналдар, окуучулардын ѳздүк делолору текшерилип турат. Чейрек сайын окуучулардын билим сапаты, жетишүүсү тууралуу Биринчи Май  райондук  билим берүү бѳлүмүнѳ маалымат берилет. Окуу жылынын жыйынтыгы менен мектептин ишмердүүлүгү, жетишкен ийгиликтер боюнча анализ жүргүзүлөт. Бул анализдин негизинде жаны окуу жылына карата план иштелип чыгат. Мектептин күчтүү жагы болуп алдына койгон максатынын, миссиясынын тактыгы, чыгармачыл изденүү менен эмгектенген кѳп жылдык эмгек стажысы бар мугалимдердин басымдуулугу эсептелинет. Жыл сайын мугалимдер жамааты жаш кадрлар менен толукталып турат. Бул мугалимдерге насаатчы мугалимдер бекитилип, усулдук жардам берилет. Билим беруүнүн жаны Мамлекеттик стандарты боюнча мугалимдердин календардык пландары, күнүмдүк пландары иштелип чыккан. Чейрек сайын билим берүү боюнча жыйынтык чыгарылып, мониторинг түзүлөт.

Окуучуларды ЖРТга даярдоону жакшыртуунун үстүндѳ иш алып барылат. Мугалимдер заман талабына ылайык заманбап технологияларды колдонуу менен билим сапатын кѳтѳрүүнүн үстүндө  иш алып барышат. Мектеп китепканасынын фонду жыл сайын жаңыртылып турат

Мугалимдер жамаатынын курамы күчтүү. Жаш мугалимдерге усулдук бирикме тарабынан тиешелүү денгээлде жардам кѳрсѳтѳ алат. Мектеп окуучуга билим берүү  үчүн  заманбап,интерактивдик доскалар менен камсыз болгон, бирок 3 интерактивдик доска окуучулардын талабына жооп бербейт,саны аз. Тилекке каршы, окуучунун саны компьютердин санына туура келбегендиктен жаңы компьютер менен камсыз кылуу талап кылынат. Мектеп химия, физика сабактары боюнча методикалык колдонмолор, лабораториялык жабдыктарга муктаж..

Мектепте окуу-тарбия иштери туура жолго салынып, ата-эне менен тыгыз иш алып барылат. Окуучулар арасында ар кандай класстан тышкаркы иштер, маданий иш-чаралар уюштурулуп турат. Класс жетекчилер жогорку класстын окуучулары менен тегерек столдорду, диспут, КВН, презентацияларды планга ылайык ѳткѳрүп турушат. Мектепте спорт жагынан ар кандай ийримдер иш алып барышат. Окуучулар күрѳш, футбол боюнча кѳптѳгѳн ийгиликтерге жетишишкен, бокс боюнча дүйнөлүк чемпонатка барган 9-класстын окуучусу Райымкулов Эрмек.

Тарбия процесси мектеп окуучуларын жана жаштарды тарбиялоо концепциясын негизге алуу менен 10 багытта ийгиликтүү иш алып барат. Мектеп парламенти өз планынын негизинде мектеп турмушунда салтка айланып калган иш чараларды өткөрүп турат.

Мугалимдер жамаатынын ийгиликтүү иш алып баруусу, окуучулар жамаатынын Мамлекеттик стандартка ылайык билим алуусу үчүн канааттандырарлык деңгээлде материалдык техника,маалымат технологиялары бар: компьютердик класс, интерактивдүү доскалар, проектор, принтерлер бар, бирок жетишсиз. Интернет байланышы киргизилип,компьютерлер интернет байланышына туташтырылган.

Окуучулар жана мугалимдер үчүн ашканада таза суу орнотулган,тышкы ажатканалар иштейт. Жылуулук системасы электрэнергиясы жана от жагуу менен берилет.

Мектептин  ишмердүүлүгүндө эксперттик топ көрсөтүлгөн документтерге жана өзүн-өзү баалоонун жыйынтыгына анализ жүргүздү. Текшерүү убагында төмөнкү аспектилер каралды:

>          Мектептин  ишмердүүлүк  жүргүзүүчү баштапкы документтердин бар болушу (устав, күбөлүк, лицензия, сертификат, ж.б.);

Мектеп документациясынын талапка ылайык жүргүзүлүшү(класстык журналдар, алфавиттик китеп, окуучулардын өздүк делолору,  мектептин жылдык планы, буйруктар, мамлекеттик үлгүдөгү документтерди каттоо китеби, педагогикалык кеңеш- токтомдоу, педагогикалык кадрлардын өздүк делолору);

>          Билим берүүнүн сапаттык ички көзөмөлдөөнүн материалдары жана мониторингдер;

>          Окуу- процессинин камсыздалышы (маалыматтык технологиялар, лабораториялар, окуу куралдары, окуу китептери);

>          Материалдык базанын болушу(класстар, инвентарлар, актовый зал, ашкана, медпункт, спорт аянтчалары,китепкана);

>          Структуралык бөлүктөрдүн иши (медпункттун иши, китепканачы, ашкананын иш абалы);

>          Тарбиялык иштердин абалы;

>          Окуу- тарбия процессине катышуучулардын мектеп  ишинин ишмердүүлүгүнө  берген баасы;

№86 жалпы билим берүү орто мектеби  жобого ылайык бардык нормативдик-укуктук документтерге ээ

1.Билим берүү мекемесинин Уставы; https://86.edubish.kg/mekteptin-ustavy/?preview_id=3600&preview_nonce=db056868d1&preview=true

2.Юридикалык тарап катары күбөлүк;  https://86.edubish.kg/k-b-l-k-3/?preview_id=3973&preview_nonce=397655ae21&preview=true

3.Жалпы орто билим берүү уюму катары статусу бекемделген сертификат № СС180002629

Мектеп иш кагаздары  нормативдик талаптарга ылайык жүргүзүлөт: класстык журнал,  алфавит китеби, окуучулардын өздүк делолору, мугалимдеринин өздүк делолору, эмгек келишимдери. Окуу процессинде болгон өзгөрүүлөр өз убагында жана системалуу түрдө класстык журналдарда, өздүк делолордо белгиленип, тил кат, тастыктамалардын негизинде аныкталып турат.Ар бир окуу жылынын, ар бир чейректин аягында окутуу-тарбиялоо поцессинин, жалпы ишмердүүлүктүн жыйынтыгы чыгарылып, жетишкен жана кемчилик кеткен, аксап жаткан учурлары боюнча анализ чыгарылып, мектептин стратегилык планын, миссия, максаттарын негизге алуу менен, кийинки кадамдар такталат, жооптуу адамдар жана аткаруу мөөнөтү белгиленет.