№86 орто мектеби №86 жалпы орто билим берүүчү мектеби (Калыс-Ордо)

ПРОГРАММАЛЫК АККРЕДИТАЦИЯЛОО

1.Билим берүү программасынын мазмуну жана окуу методикалык камсыздалышы
1.1 Окуу планынын жана программалардын билим берүү стандартынын,базистик окуу планынын талаптарына керектөөлөрүнө ылайык келүүсү. –          Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2014-жылы 18 сентябрдагы  менен бекитилген жалпы билим берүү уюму жөнүндөгү типтүү жобонун негизинде мектептин “Уставы” иштелип чыккан Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги Чүй-Бишкек   юстиция  башкармалыгы тарабынан алгачкы мамлекеттик каттоо 21.06.2007-жылы өткөрүлгөн. Юридикалык жакты мамлекеттик кайра каттоо жөнүндөгү күбөлүк 20.04.2015-жылы берилген. №  24351939   ИНН 02106200710042

–          Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 21.04.2014-жылы №403 Токтому менен бекитилген.  “Кыргыз Республикасынын жалпы орто билимдин мамлекеттик билим берүү стандартынын” негизинде билим берүү үч баскычты камтуу  менен жүргүзүлөт:

Жалпы башталгыч билим берүү –  1-4-класстар

Жалпы негизги  билим берүү – 5-9-класстар

Жалпы орто билим берүү  –  10-11-класстар

–          Мектептин ички документтери: базалык окуу планы, окуу программалары жана класстык журналдар;

Сапаттуу билим берүү үчүн мектептин ички көзөмөлдөөнүн жыйынтыгы , административдик текшерүү жана билим сапатын текшерүүнүн жыйынтыгы.

Мектеп өзүнүн ишмердүүлүгүн  Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндөгү” мыйзамына, Кыргыз Республикасынын билим берүү жаатындагы укуктук-ченемдик актыларга жана мектеп Уставына таянып иш жүргүзүлөт.

Окутуу бир тилдүү: кыргыз тилинде. Окуу планы мамлекеттик стандарттын талаптарына туура келет жана Кыргыз Республикасынын ББИМнин 2020-жыл май айындагы № 616/1 буйругу менен бекитилген. Базистик окуу планына ылайык түзүлгөн. Окуу планында Кыргыз Республикасынын ББИМнин окуу  иштери менен окуу колдонмолорун пайдалануу каралган. 86жалпы билим берүү орто мектебинде 101-класс 3474 окуучу,  даярдоо 9 класс 261 окуучу  окуйт, кошуп эсептегенде 110 класс,  Жалпы – 3735

Окутуу үч сменада жүргүзүлөт.

I  баскычында – башталгыч класстар -1-4- класстар-  40 класс -1491 окуучу

II баскычында – негизги мектеп -5-9- класстар-  53 класс – 1772 окуучу

III баскычында- 10-11- класстар – 8 класс – 211 окуучу

Үй шартында окутула турган окуучуларга сабактардын жүктөмү, жүгүртмөсү өзүнчө бекитилет.

Үй шартында окуган 2 окуучу бар.

 

 Мектептин уставы86.edubish.kg

Күбөлүк86.edubish.kg

Билим берүүнүн стандарты86.edubish.kg

Мектеп компоненти86.edubish.kg

Журнал толтуруу боюнча жобо86.edubish.kg

Журнал текшерүү боюнча инструктаж86.edubish.kg

Журнал текшерүүнүн планы86.edubish.kg

Журнал текшерүүнүн справкасы86.edubish.kg

КР Билим берүү мыйзамы86.edubish.kg

Билим берүү мыйзамы 40-берене86.edubish.kg

окуу программалары86.edubish.kg

окуу планы86.edubish.kg

Укомплектование86.edubish.kg

Сабактардын жүгүртмөсү86.edubish.kg

Сабактардын жүгүртмөсү 2-смен86.edubish.kg

Сабактардын жүгүртмөсү 2-86.edubish.kgкорпус

Башталгыч класстын жүгүртмөсү86.edubish.kg

Жекече үйдө окутуунун86.edubish.kg жобосу

үйдө окутуу буйрук86.edubish.kg

Үйдө окуган окуучулар

Көбөгөн уулу А86.edubish.kg

Бурханов өмүрбек86.edubish.kg

 

1.2 Окуу медодикалык камсыздоонун билим берүү стандартынын талаптарына жана кызыктар тараптардын керектөөлөрүнө ылайык келүүсү.  Мектептин максаты:

1.      Окутуунун жаны технологияларын колдонуу менен билим сапатын жакшыртуу

2.      Мугалимдердин иш тажрыйбаларын жайылтуу, кесипкөйлүгүн арттыруу

3.      Окуучуларды адептик  маданиятка, кыргыз элинин каада-салттарын пайдаланып тарбияга жетишүү

4.      Ата-энелер менен коомчулукту мектепке тартуу, балдарга болгон жоопкерчилигин арттыруу

5.      Мектептин материалдык –техникалык базасын чындоо

Мугалимдер жамаатынын жана мектеп администрациясынын алдына коюлган максаттарга жетүүгө, милдеттерди аткарууга, сапаттуу мониторинг жүргүзүүгө жана ишти баалап , ишке ашырууга төмөндөгүдөй иш-чаралар пайдаланылган

·         Окуу планын аткарылышы

·         Окуучулардын жетишкендиктери

·         Усулдук иштер, кадрларды туура тандоо

·         Мектептин чөйрөсү(шарттар) жана ички эрежелер

·         Окуу процессин башкаруу жана ички көзөмөл

Баам:

Көп түрдүү, өзгөрүлүп турган дүйнөгө ылайыкташкан, мамлекеттик стандарттын негизинде окуу программаларды өздөштүргөн , компетенттүү бүтүрүүчүлөрдү даярдаган, квалификациясын системалуу жогорулатып турган педагогдор менен толук комплектелип,окуучуларга алган билимдерин турмушта колдонууга багыттаган, билим- тарбия берген мектепке айлануу

Стратегиялык иш план менен иш алып баруунун максаты:

Мектепке чейинки билим берүү

Билим берүү, усулдук иштерди өнүктүрүү

Таланттуу окуучулар менен иш жүргүзүүнү өркүндөтүү

Окуучулардын окуу китептери менен камсыз болушу

Тарбиялык иштердин жакшыртылышы

Мектептин жылдык планы86.edubish.kg

 Ички көзөмөл86.edubish.kg

 ОББ иш планы86.edubish.kg

Ата-энелер комитеттери86.edubish.kg жөнүндө жобо

Ата-энелер менен иш86.edubish.kg алып баруу   

Ата-энелер комитеттери86.edubish.kg

Ата-энелер чогулушунун86.edubish.kg протоколдору

Ата-энелерден анкета86.edubish.kg

Окуучулардан алынган анкета86.edubish.kg

Материалдык техникалы база86.edubish.kg

Графиктер86.edubish.kg

Окуу программасынын86.edubish.kg аткарылышы

Ийримдер боюнча жобо86.edubish.kg

Кружоктордун графиги86.edubish.kg

Тарбиялык иштер боюнча86.edubish.kg жылдык, айлык пландар

Тарбия ишин уюштуруучунун86.edubish.kg иш кагаздары

 

1.3 Жетиштүү маалыматтык ресурстардын (окуучулардын контингентине, анын ичинде окутуу тилдерине карата окуу-методикалык адабияттардын фонду)болушу.  Мектепте окуучулар үчүн окуу китептеринин саны жетишээрлик деңгээлде себеби окуучулар электрондук китепкананы пайдаланышат.

Окуу китептеринин жалпы саны 22064 түзөт. Анын ичинен 1-4-класстар үчүн 9247, 5-9-класстар үчүн 12162, 10-11-класстар үчүн 673.

2021-2022-окуу жылы үчүн 68 адабий китептер, 418 балдар адабияты, 122 акыл эсти өнүктүрүүчү китептер, 41 чыгарманын томдору, Ч.Айтматовдун 10 томдугу, 21 тарыхый китептер, 13 сөздүк, 72 энсиклопедия менен китепкана фонду толукталды.

Ата-энелер окуучуларга келип жомок, адабий, тарыхый китептерди окуп турушат.

  Китепкана86.edubish.kg

Инвентаризация86.edubish.kg

Д-1086.edubish.kg

 

1.4 Билим берүү программасынын жана окуу методикалык камсыздоонун мазмунун жакшыртуу максатында кызыктар тараптардын күтүүлөрүн,керектөөлөрүн жана канаттануусун мезгилдүү баалоонун жана маалыматтык коопсуздукту камсыздоонун колдонуудагы механизминин болушу.

 

 Мектепте Кыргыз Республикасынын  Билим берүү, Мугалимдердин статусу жөнүндө мыйзамдары, билим берүү программаларын ишке ашырууда жалпы мектептик билимдин мамлекеттик билим берүү стандарты, Кыргыз Республикасынын  Билим берүү жана илим министрлигинин буйруктары, илим берүү уюмдарынын ишин жөнгө салуучу иш укуктук – нормативдик актылар,мектептин Уставы жетекчиликке алынып окуучуларга  сапаттуу билим берүү артыкчылыктуу мааниге ээ. Билим берүүнүн сапатын көтөрүү үчүн бардык шарттар көрүлгөн. Аталган иш аракеттердин бардыгы педагогикалык кенештин отурумдарында, ата-энелер чогулуштарында, сурамжылоо, анкета, тест жүргүзүү аркылуу ишке ашырылат

 

 

 

 КР Билим берүү мыйзамы86.edubish.kg

 

 

Күчтүү  жактар:

 1.  Базистик  окуу  план  боюнча  бардык  предметтердин  педагогдору  квалификациялык  талабы  боюнча  шайкеш  келет.
 2.  Стандарттык  билим  берүүнүн  методикалык  колдонмолору  менен  иш  алып  баруу.
 3. Окуу программаларынын аткарылышы
 4. Педагогдордун кесиптик денгээлинин жогорулатуусу жана чыгармачылык менен изденүүсү

Алсыз  жактары:

 1. Стандарттык  билим  берүүдө  колдонуучу  каражаттардын  жоктугу.
 2. Ата-энелердин мектеп проблемаларынын чечилишине  пассивдүүлүгү
 3. Лабораториялык кабинеттердеги керектүү каражаттардын жоктугу

 

 

 

 

      2.   Компетенттүү окутууну ишке ашыруу жана окуучулардын жетишкендиктерин баалоо
2.1 Окутуунун пландаштырылган максаттарынын болушу. Окутуунун максаттары билим берүү уюмунун,методикалык кеңештин жана методикалык бирикмелердин, класстан тышкары иш алып баруу пландарында жана   окуу  программаларында белгиленген.Максаттар  окуучунун компетенттүүлүгүн өнүктүрүүгө багытталган.

Окутуунун максаттары окуучунун позициясынан сабактардын пландарында белгиленген  ылайык келет.

Мектеп Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлиги иштеп чыккан билим берүү программаларынын алкагында иш алып барат

Календарлык  пландар

«Ак Мөөр» тарыхый драмасы. окуучулардын86.edubish.kg эмгектери

Тарых сабагы боюнча окуучулардын86.edubish.kg чыгармачылык иштери

Усулдук бирикменин жобосу86.edubish.kg

Усулдук кызматы86.edubish.kg

Усулдук кеңештин жылдык иш планы86.edubish.kg

Усулдук бирикмелердин жылдык иш планы86.edubish.kg

Усулдук кеңештин №1 токтомдору86.edubish.kg

Усулдук бирикмелердин №2 токтомдору86.edubish.kg

Усулдук бирикмелердин №3 токтомдору86.edubish.kg

Усулдук бирикмелердин графиги декада86.edubish.kg

Социалдык усулдук бирикмесинин анализи86.edubish.kg

МИФ усулдук бирикмесинин анализа86.edubish.kg

Этика-эстетика усулдук бирикмеси декада86.edubish.kg

 

 

Сабактын иштелмелери

 Англис тили86.edubish.kg

Тарых ачык сабак86.edubish.kg

Химия86.edubish.kg

Кыргыз тил86.edubish.kg

Башталгыч класс86.edubish.kg

Математика ачык сабактар

 

Тарбия иштеринин жылдык планы86.edubish.kg

Тарбиялык иштер боюнча жылдык, айлык пландар86.edubish.kg

Тарбия ишин уюштуруучунун иш кагаздары86.edubish.kg

Актылар, справкалар86.edubish.kg

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окутуу тарбиялоо процесинде инновациялык технологияларды жана методдорду колдонуу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мугалимдер менен усулдук иш алып баруунун,мугалимдер тарабынан инновациялык технологияларды жана ыкмаларды колдонуу боюнча мониторинги далилдери бар.Мугалимдердин 90% кем эмеси окутууда  жана инновациялык ыкмаларды колдонуу   көндүмдөрүнө ээ жана аларды практикада колдонот.

Сабакка даярдануу жана өткөрүү,окуучулардын жетишкендиктерин текшерүү жана баалоо  инновациялык  технологияларды   колдонуу үчүн шарттар түзүлгөн.  Бирок,  азыркы  талапка  ылайык  инновациялык  технологиялардын  жетишсиздигинен  каражаттар  жетишсиз.

Мектептин миссиясы менен дал келген мамлекетик билим берүү стандартына так аныкталган  билим берүү максаттары   иштелип чыккан

1.      Курагына, жынысына,акыл –эс жана дене боюунун түзүлүшүнө карабастан сапаттуу негизги жалпы жана жалпы орто билим алууга мүмкүнчүлүк берүү

2.      Мектепте 10-11-класстардын базасында профилдик баскычка өтүү жана негизги жалпы билим алган окуучуга адистикти тандоого мүмкүнчүлүк берүү

3.      Мектепте социалдык өнөктөштүктү өнүктүрүү

Ошондо эле мектептин өнүктүрүү планында:

1.Ден-соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларга билим берүүнү уюштуруу

2.9-10-11-класстардын окуучуларын кесипке багыт берүү

3.Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу курстарынан окутууга  шарт түзүү

 

 Билим берүүнүн стандарты86.edubish.kg

 

 

 

 

Семинарлардын программалары86.edubish.kg

 

 Мугалимдердин квалификациясын86.edubish.kg жана чеберчилигин жогорулатуу

2.3 Окутууну баалоодо жана корректировкалоодо кайтарым байланыш механизминин болушу Педагогикалык окутуу методдорун баалоо жана корректировкалоо максатында мектеп администрациясы үзгүлтүксүз сабактарга катышып , ар бир сабакка тиешелүү анализдер берилген. Мугалимдер арасында да жолдоштук сабактарга катышуу жолго коюлган.

Жыйынтыгында мугалимдердин 80% кайтарым байланыш боюнча иш алып барат

Мектепте кайтарым байланыштын төмөнкү формалары каралган.

фронталдык сурамжылоо

байкоо

суроо берүү

тестирлөө

зачет

Окуучулардын жазуу иштеринин жыйынтыгы окуу бөлүм башчысы тарабынан көзөмөлдөнүп,конкреттүү сунуштар колдонулат.

Мектепте  андан кийинки талдоо менен сабактарга өз ара катышуу жүзөгө ашырылат,педагогдордун өзүн-өзү баалоо формалары колдонулат.Кайтарым байланыш алуу үчүн ата-энелер чогулушу,ата-энелерди сурамжылоо жана башкалар өткөрүлөт.

Педагогдордун ишинин ыкмаларын жана технологияларын корректировкалоо максатында окутуунун натыйжаларын жана сабактарды талдоо,ошондой эле өзүн –өзү талдоо иши туруктуу жүргүзүлөт

 

Педагогикалык кеңештин жобосу86.edubish.kg

Педагогикалык кеңешме86.edubish.kg

Педагогикалык кеңештин №1 токтому

Педагогикалык кеңешменин №2 токтому

Педагогикалык кеңешменин №3 токтому

 

 Усулдук бирикменин жобосу86.edubish.kg

 Усулдук бирикмелердин жылдык иш планы

 

 Кыргыз тили жана адабият усулдук86.edubish.kg бирикмесинин анализи

Сабактын иштелмелери жана  анализдер

Кыргыз тил86.edubish.kg

 

Математика ачык сабактар86.edubish.kg

 

Тарых ачык сабак86.edubish.kg

Окуучулардын колдонмо дептерлери86.edubish.kg

 Башталгыч класстын86.edubish.kg окуучуларынын дептерлери

 Рефераттар86.edubish.kg

Көркөм айтуу86.edubish.kg

 

 

Сүрөттөр86.edubish.kg

 

Кружоктордун графиги86.edubish.kg

 

Жаңы жылдык иш чара86.edubish.kg

 

 

Өз ара сабака катышуу86.edubish.kg

 

Окуучулардын күндөлүк86.edubish.kg

 Тарых сабагы боюнча86.edubish.kg окуучулардын чыгармачылык иштери

2.4 Билим берүү стандартынын талаптарына ылайык окуудагы жетишкендиктерди баалоонун объективдүү жана ачык –айкын системасынын болушу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окуучулардын жетишкендиктерин (мисалы,жазуу иштерин,окуу көндүмдөрүн,долбоорлорду жана башка)баалоо үчүн процедуралар жана куралдар,ченемдер жана баалоо критерийлери бекитилген жана колдонулат.Салттуу жазуу   жана  оозеки иштер  ,практикалык жана изилдөөчүлүк иштерди баалоо,өз ара баалоо жана өзүн-өзү баалоо сыяктуу баалоонун ыкмалары колдонулат.Предметтер жана класстар боюнча жетишкендиктерди туруктуу мониторингдөө жана баалоо жүргүзүлөт,жыйынтыктарды жана натыйжаларды жакшыртуу боюнча көрүлгөн чаралардын талдоосу берилген.

Ар жылы ата-энелер,окуучулар  арасында мектеп мугалимдеринин ишмердүүлүгү боюнча социалдык сурамжылоону  өткөрүп келишет

Багыты               Мааниси
Ооба Жок Билбейм
Окутуунун сапаты 94% 0 6%
Мугалимдердин кесипкөйлүгү 92% 1% 7%
Жагымдуу социалдык- психологиялык климат 89% 3% 8%
Окуучулардын жашоосунун сергек мүнөзү 79% 3% 8%

№86 жалпы билим берүү орто мектебинде предметтик мугалимдердин ишин баалоодо мамлекеттик стандарттын жаны усулдары колдонулат. Класстар жана предметтер аралык, окучуунун өздөштүрүүсү боюнча мониторинг системалуу жүргүзүлүп жыйынтыктардын талдоосу берилип турат

 

Жазуу иштеринин жана чейректик анализ, мониторингдер86.edubish.kg

Жазуу иштеринин анализи86.edubish.kg

2020-2021-окуу жылынын анализи86.edubish.kg

Мониторинг 2021-2022-окуу жылы86.edubish.kg

Предметтик мониторингдин анализи86.edubish.kg

 Күндөлүк86.edubish.kg

Окуучулардын күндөлүк86.edubish.kg

 

 

 Журнал баалары менен86.edubish.kg

 

 

 

 Олимпиада86.edubish.kg

 

 Спорттогу жетишкендиктер86.edubish.kg

 

 

 

 СОШ №86 (г. Бишкек) – Средняя общеобразовательная школа №86 (г. Бишкек) (edubish.kg)

Бир сабактан үч алган окуучулар86.edubish.kg

 

2.5 Окуучуларга баалоонун колдонуучу эрежелери,жол-жоболору жана жыйынтыктары, ошондой эле  аларды кайра кароонун жол-жоболору жөнүндө маалымдоо системасынын болушу.

 

Мектепте окуу процессине , класстан тышкаркы иштерге,кароо-сынактарга, спорттук мелдештерге өз убагында мониторингдер жүргүзүлүп турат. мектеп администрациясы жана мугалимдер арасында тиешелүү функционалдык мидеттери жолго коюлуп, атайын жоболор иштелип  чыккан

Окуучуларга  баалоонун  эрежелери  жана  критерийлери  маалымдалып  турат   жана  натыйжалуулугу  көрсөтүлгөн.

Мектеп администрациясынын функционалдык милдеттери86.edubish.kg

 

 Мугалимдин кызматтык инструкциясы86.edubish.kg

 

 Ата-энелер менен иш алып баруу86.edubish.kg

Өздөштүрүүсү начар окуган окуучулар менен иштөө планы86.edubish.kg

Зээндүү окуучулар менен иштөө86.edubish.kg

 ЖРТ жыйынтыгы86.edubish.kg

2.6 Коопсуз,өнүктүрүүчү жана психологиялык жактан ыңгайлуу билим берүү чөйрөсүн камсыздоо,билим берүү прцессинде ден соолукту сактоочу ыкмаларды колдонуу

 

Мектепте билим берүүнү жана тарбия ишин жакшыртуу максатында мезгил-мезгили менен анкетирлөө жүргүзүлүп турат.  Билим берүү кызматтарынын натыйжалуулугу класстык ата-энелер жана мектептин жалпы ата-энелер чогулушунда бааланып, талкууланат.

Пландын негизинде кетирилген кемчиликтер жана жетишкендиктер талкууланып, анализдер берилет.

Окууучулардын социалдык абалы анализденип, соц педагог тарабынан алгылыктуу иштер аткарылып келе жатат. Ар жыл сайын турмуш шарты оор, ден-соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулар үчүн  соц педагог жана айылдык ден-соолук комитети тарабынан материалдык жардамдар көрсөтүлүп келет

Мектеп коопсуз, өнүгүп келе жаткан жана психологиялык жактан ыңгайлуу билим берүү чөйрөсүн камсыз кылуу боюнча жигердүү иш алып барууда. Бул иш класста да, сабактан кийин да жүргүзүлөт. Сабакта ар бир мугалим ар бир бала үчүн максималдуу ыңгайлуулук атмосферасын, билим берүү иш-чараларына позитивдүү мамиленин атмосферасын түзөт.

Сабактагы позитивдүү маанай сабактын алгачкы мүнөттөрүнөн башталат. Дайыма сабакта мугалим ден-соолукту сактоочу б.а. денени туура тарбиялоо технологияларын колдонот:

-Дене боюн түз алып отурууну көзөмөлдөө

– Бири-бирине жылмаюу тартуулоо

– компьютерде туура отурууну көзөмөлдөө

Мектепте ыңгайлуу шарттарды түзүүгө мектепти жана класстарды жашылдандыруу, класстардын эстетикалык жаалгасы зор таасирин тийгизет

Мектепте спортзал, минифутбол аянтчасы бар, сабактан тышкаркы убакта окуучулар ден-соолуктарын чыңдоо максатында, күрөш волейбол, футбол жана шахмат ийримдерине катышышат

  Соц педагогтун кызматтык милдеттери86.edubish.kg

Соц педагогтун иш кагаздары86.edubish.kg

Психологдун отчеттору86.edubish.kg

Психологдун анализдер86.edubish.kg

 

Техникалык коопсуздук86.edubish.kg

Компьютердик класстын техникалык коопсуздук86.edubish.kg эрежелери

Информатика кабинетинин коопсуздук эрежелери86.edubish.kg

Химия кабинетинин инстукциясы86.edubish.kg

Биология кабинетинин техникалык коопсуздук86.edubish.kg эрежелери

 Физика кабинетинин техникалык86.edubish.kg коопсуздук эрежелери

Кабинеттердин жабдылышы86.edubish.kg

Спорт залдын сүрөттөрү86.edubish.kg

күрөш залынын сүрөттөрү86.edubish.kg

 

2.7 Ички жана тышкы баалоонун системалуу мониторинг жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча окуучулардын натыйжалардын динамикасы

 

Окутуу программасынын алкагында эффективдүү иш алып барыш үчүн окуу методикалык- комплекс иштелип чыккан.  Нормативдик жана окуу-методикалык иш кагаздары менен иштөө жөнгө салынган.

1.      Мамлекеттик билим берүү стандарты

2.      Окуу планы

3.      Окуу программасы

4.      Тематикалык пландар

Акыркы 5 жылдын ичинде жүргүзүлгөн мониторингдин маалыматтары бар,маалыматтардын жана жакшыртуу боюнча көрүлгөн чаралардын талдоосу берилген. Натыйжалар кандайдыр бир оң динамиканы көрсөтүүдө же маанилүү өзгөрүүлөр жок.Төмөнкү натыйжалар боюнча акыркы 5жылдын ичиндеги динамиканын талдоосу берилди.

-ЖМА(9жана 11-класстар)

-Мектеп ичиндеги мониторинг

-ЖРТ (катышуучулардын санынын,негизги тесттин орточо баллын,тандалуучу предметтердин диапазонунун ыкмаларды колдонуу боюнча мониторингдин далилдери бар.Мугалимдердин 80%дан кем эмеси окутууда   инновациялык ыкмаларды колдонуу көндүмдөрүнө ээ жана  аларды практикада колдонот.

2021-2022- окуу жылында жалпы окуучунун саны3474 а.и 1784 кыз бала улуттук курамы 100% кыргыз, ден  соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген 7 окуучу,  2 окуучу инклюзивдик билим берүү менен үйдөн окутулат.

 

 

 

ЖРТ жыйынтыгы86.edubish.kg

 

 жыйынтык НООДУ86.edubish.kg

жыйынтыктоо НООДУ 9-класс86.edubish.kg

 9-класс күбөлүк86.edubish.kg

11-класстардын мамлекеттик аттестациясынын86.edubish.kg анализ-мониторинги

 

ЖМА нын иш планы86.edubish.kg

 

  ОББ иш планы86.edubish.kg

 

 Мониторинг 2018-2019-окуу жылы86.edubish.kg

Мониторинг 2019-2020-окуу жылы86.edubish.kg

Мониторинг 2020-2021-жыл86.edubish.kg

Мониторинг 2021-2022-окуу жылы86.edubish.kg

 Предметтик мониторингдин86.edubish.kg анализи

Спорттогу жетишкендиктер86.edubish.kg

 

2.8 Кызыктар тараптардын кайрылууларына жана арыздарына таасир этүүнүн иштелип чыккан жана ишке киргизилген жол- жоболорунун  болушу.

 

Мектепте көрүнүктүү жерде «Ишеним почтасы»уюштурулган жана аны мектептин соцпедагогу тарабынан көзөмлдөнүп турат. Бул почтага окуучулардан келип түшкөн каттар, сунуштар, каалоолор ай сайын ачылып, анализ жүргүзүлөт да акт түзүлөт.Ар бир окуучудан түшкөн каттар анонимдүү түрдө болот «Ишеним почтасы»

Ишеним почтасы жобо86.edubish.kg

Ишеним почтасы86.edubish.kg

Ишеним почтасы сүрөттөр86.edubish.kg

Күчтүү жактары: Окуу-тарбиялоо процессинедеги ар кыл проект, программалардын алкагында иш алып баруу билим сапатына түздөн- түз таасирин тийгизип жаткандыгын байкоого болот.

Окутуу-тарбиялоо процессине социалдык проект, коомчулукту тартуу, ата-энелер  менен болгон байланыш да он натыйжасын берет

Өз ара сабакка катышуу дептерлери уюштурулган

Мектеп администрациясы , усулдук бирикме жетекчилери, насаатчы мугалим тарабынан мугалимдин сабагына катышып турат. Талку жүргүзүлөт, усуолдук жактан көмөк көрсөтүлүп, кеңештер айтылат. Мотивацияланат.

Баалоодогу ачык айкындуулук системалашкан

Психологиялык жагымдуу чөйрө түзүлгөн

Алсыз жагы:

Финансы каражаттарынын жетишсиздиги

Ата-энелердин баласынын жетишкендиктерине арым учурлардагы кайдыгерлиги

 

 

                                                      3.Кадрдык    саясаттын   эффективдүүлүгү
3.1 Педагогикалык персоналдын квалификациясынын жана билиминин билим программасына шайкеш келүүсү Педагогикалык курам квалификацияларга жана билимдерге(анын ичинде адистигине шайкеш келүү) карата коюлуучу талаптарга ылайык толугу менен комплектелген.

Ар жыл сайын мугалимдерди комплектилөө жүргүзүлүп  келет.

Учурда  мугалимдердин жалпы саны -134                     аялдар- 28

Отличник-6                        эркек-1

МНО грамотасы-3       жогорку билимдүү-29

Округ-10                        атайын орто –

райОНО-8                     45-жашка чейин -23

жаш кадр-2

3-жыл болгон-             45-жаштан жогору   – 4                                 60-жаштан жогору-3

5-10-жыл  -2

10-15-жыл-8

16-20-жыл-5

21жогору -12

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-июлндагы №336 токтому менен бекитилген штаттардын саныны типтүү структурасынын негизинде комплектиленет.

Педагогикалык персоналдын квалификациясынын жана билимин ошондой эле адистигинин билим берүү программасына шайкеш келүүсү боюнча төмөндөгүдөй тартипте аткарылат:

Диплом

Адистиги

Кесиби

Кайра даярдоо курстан өткөндүгү боюнча сертификаттары

Окутуу тилдери

Кесиптик чеберчилигин жогорулатуу

Укомплектование86.edubish.kg

 

 

 

2017-2019-жылдардагы сертификаттар86.edubish.kg

2018-жылдагы сертификаттар86.edubish.kg

2019-жылдагы сертификаттар86.edubish.kg

2020-жыл сертификаттар

2021-жыл сертификаттар

2022-жыл сертификаттар

Ардактуу мугалимдер86.edubish.kg

Жогорку билимдүү мугалимдердин86.edubish.kg дипломдору

Бакалавр даражасындагы мугалимдердин86.edubish.kg дипломдору

Орто билимдүү мугалимдердин86.edubish.kg дипломдору

Студент мугалимдердин справкалары86.edubish.kg

Мугалимдердин резюмеси86.edubish.kg

Сандык-сапаттык курам86.edubish.kg

 

 

Тарификация86.edubish.kg

3.2 Физикалык жана психологиялык коопсуз чөйрөнү , ошондой билим берүү процесинин катышуучуларынын өзара мамилелерин баалоону, анын жыйынтыгы боюнча чечимдерди кабыл алууну камсыздоочу механизмдин жана жол жоболордун болушу Физикалык жана психологиялык коопсуз чөйрөнү камсыздоочу механизмдер жана процедуралар белгиленди, ошондой эле билим берүү процесинин катышуучуларынын өз ара мамилелерине жана анын нтыйжалары боюнча чечимдерди кабыл алууга карата баалоо жүргүзүү боюнча  иштер  жүргүзүлүп  турат.

Мектепте физикалык жана психологиялык чөйрөнү түзүү максатында ата-энелер окуучулар жана мектеп администрациясы менен 3 тараптуу келишим түзүлгөн.

Физикалык коопсуздугу боюнча имараттын коопсуздугу, бөлмөлөрдүн жарыктандырылышы,

кабинеттердин желдетилиши, коопсуздук техникалык эрежелердин болушу, эвакуациялык пландардын болушу, жергиликтүү башкаруу уюмдарына жазылган каттардын негизинде жөнгө салынып турат . Балдардын ден-соолугун коргоо, ооруларды алдын-алуу үчүн  ФАП кызматкерлери, айылдык ден-соолук комитети менен сабактар, лекциялар өтүлүп, мониторинг алынат. Өрт коопсуздугу боюнча инструктаждар окуулар райондук  өрт кызматкерлери тарабынан өткөрүлүп турат.

Үч тараптуу келишим86.edubish.kg

 

Эмгекти коргоо боюнча жобо86.edubish.kg

Эмгекти коргоо боюнча86.edubish.kg буйрук

Эмгекти коргоо иш планы86.edubish.kg

 

 

 

Техникалык коопсуздук86.edubish.kg журналы

 

Ар кандай иш чаралардын86.edubish.kg сүрөттөрү

 

Кабинеттердин жабдылышы86.edubish.kg

 

 

 

3.3 Педогогикалык кадрларды үзгүлтүксүз кесиптик өнүктүрүү, алардын квалификациясын  жогорулатуу жана мативациялоо системасынын болушу Педогогдорду кесиптик өнүктүрүүнүн салттуу

системасы колдонулат:

_  Жыл сайын 15 %   кем эмес педогог ( беш жылдын ичинде

75%   )  өз квалификациясын курстарда, семинарларда

тренингдерде, анын ичинде дистанттык түрдө   жогорулатат;

– методикалык бирикмелер натыйжалуу иштейт;

-Насаатчылык системасы  бекитилген  жана

колдонулат;

– Насаатчылар, МБнын жетекчилери жана активдүү  иштешет.

Педогогдор стимулдук фонддун же ЭКК эсебинен сый акы алышат.

-Окутуудагы керектөөлөрдү  баалоо жыл сайын жүргүзүлөт;

-Мектеп үчүн кесиптик өнүгүү боюнча пландар талдоонун

негизинде түзүлөт ( ОЖнын стратегиялык жана жылдык

пландарынын бир бөлүгү катары)

-Педогогдор кесиптик өнүгүүсүнүн өздүк индивидуалдуу пландарын иштеп чыгышат

 

 

КТУ боюнча жобо86.edubish.kg

КТУнун протоколдору86.edubish.kg

Стим. гранд боюнча буйрук86.edubish.kg

Эмгекти коргоо иш планы

Эмгек китепчелеринин кыймылын каттоо

Эмгек келишимдери86.edubish.kg

Эмгек китепчеси86.edubish.kg

 

 

Мугалимдердин86.edubish.kg квалификациясын жана чеберчилигин жогорулатуу

Насаатчылык жөнүндө жобо86.edubish.kg

Насаатчынын иш планы86.edubish.kg

 

Насаатчы жана жаш86.edubish.kg мугалимдердин тизмеси

Сыйлоо баракчасы86.edubish.kg

Күчтүү жактары:  

 1. Мектептин  мугалимдери  өз  билимин  жогорулатуу  үчүн  өз  убагында  курстардан  өтүшү,  семинар  тренингдерге  катышуусу. Стим.фонддун  туура  иштин  жыйынтыгына  карата  берүүсү. Метод  секция  жетекчилеринин  ишинин  натыйжалуулугу.
 2. Педагогикалык кадрлардын өз кесиби боюнча иштөөсү
 3. Физикалык жана психологиялык чөйрө түзүүгө кызыкдар тараптардын болуусу
Алсыз жактар: Инновациялык  технологиялардын  жетишсиздиги

Айрым мугалимдердин МТКны өздөштүрө албагандыгы

 

                                                                          4.МАТЕРИАЛДЫК-  ТЕХНИКАЛЫК   БАЗА
 
4.1 Билим берүү процессинин  катышуучуларына,анын ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жеткиликтүү болгон окуу имараттарынын жана материалдык ресурстардын (жабдылган окуу класстары,лабораториялар,компьютердик класстар ,спорт зал)болушу Мектептин жалпы ички  аянты 2164,04 м ² Окуу имараттар жана бөлмөлөр канаатандыраалык  абалда. Предметтик стандарттардын талаптарына ылайык жабдылган класстардын саны 90%дан жогору.  Спорт  зал  бар, керектүү каражаттар менен камтылган. Мисалы шахмат, тенис столу, тогуз коргоол, дарс, топ ж.б.

Мүмкүнчүлүгү  чектелген  адамдарга  мектептин  кире  беришинде пандусду талап кылбайт себеби тепкич жок. Аларга атайын даярдалган бир кабинет бар.

v  Коопсуздуктун алдын алуу максатында мектепте, сырткы жана ички видеокөзөмөл камералары орнотулган

v  Мектеп директорунун, окуу тарбия иштери боюнча орун басарларынын, уюштуруучунун, соц педагогдун , усулдук канаалары бар жана техкаражаттар (компьютер, принтер) шкафтар, методикалык окуу куралдар менен камсыз болгон

v  Мектепте лабораториялык  кабинеттер  бар, шартка жараша керектүү каражаттар бар.

v  40 предметтик канаалар,

v  китепкана, электрондук китепкана,

v  2 компьютердик класс (18 компьютер менен)

v  Ашкана, актовый зал, спорт зал, күрөш зал бар

v  Жылуулук системасы борборлоштурулган

v  1-4-класстын окучулары ысык тамак берүүгө ашкана толук талаптарга жооп берет

v  Ийрим иштерин өтүү үчүн музыкалык аспаптар бар

Техникалык паспорт86.edubish.kg

Материалдык техникалык база86.edubish.kg

 

 

 

Мектептин ички жана тышкы сүрөттөрү86.edubish.kg

Видеокөзөмөлдөр86.edubish.kg

Мектеп администрацияларынын кабинеттеринин86.edubish.kg сүрөттөрү

 

Башталгыч класстардын кабинеттери86.edubish.kg

 

Мектептин ашканасынын сүрөттөрү86.edubish.kg

Китепкананын сүрөттөрү86.edubish.kg

Спорт залдын сүрөттөрү86.edubish.kg

Жыйындар залынын сүрөттөрү86.edubish.kg

күрөш залынын сүрөттөрү86.edubish.kg

Музыкалык аспаптар86.edubish.kg

Эмгек кабинети86.edubish.kg

Лаборотория86.edubish.kg

 

 

 

 

4.2 Билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугунун талаптарын сактоо (экологиялык,санитардык-эпидемиологиялык жана гигиеналык эрежелер жана ченемдер,өрткө каршы коопсуздук,эмгекти коргоо жана коопсуздук техникасынын эрежелери) Мектепте  экологиялык, санитардык-эпидемиологиялык  эрежелер  сакталат  жана  атайын  нускама  иштелип  илинген. Өрткө  каршы  щиттер, кошумча  эшиктер  бар, бирок өрт өчүрүүчү  шаймандар жетишсиз, жергиликтүү башкаруу органдарына каттар менен кайрылуулар жолдонуп келет.  Окуучуларга  өрт  коопсуздугу  боюнча   маалыматтар  берилип  турат  жана  атайын  бурч  уюштурулган. Коопсуздук  талаптарга  ылайык  келет. Класстык бөлмөлөрдө өрт коопсуздугу боюнча эрежелер илинген.

Мектептин бул багыттагы иши санитардык эрежелердин сакталышына жана санитардык-эпидемияга каршы иш-чаралардын аткарылышына өндүрүштүк көзөмөл жөнүндөгү жобого, ошондой эле эмгекти коргоо боюнча иштерди ушютуруу жөнүндө жобого негизделген.

Өндүрүштүк көзөмөл үчүн жооптуу адамдар:

Мектеп мүдүрү;

-Чарба иштери боюнча мүдүрдүн орун басары

-Тамак-аш үчүн жооптуу кызматкер

Өндүрүштүк көзөмөл төмөнкү багыттар боюнча жүргүзүлөт:

-Санитардык-гигиеналык жана санитардык эрежелердин жана гигиеналык ченемдердин саталышына, өндүрүштүк көзөмөл уюштурууга

-медициналык кароодон, флюорографиядан өз убагында өтүшүн көзөмөлдөө

-мектеп территориясын өз убагында дезинфекциялоо

-Канааларды, спорт залды жарыктандырууну көзөмөлдөө

Өрт коопсуздугунун иш планы86.edubish.kg

 

https://ismailov.mektebim.kg/wp-content/uploads/sites/391/2021/05/teh.koopsuzduk-zhana-ort-koopsuzdugu-boyuncha-ish-plan.pdf

 

 Эмгекти коргоо боюнча жобо86.edubish.kg

 ковид 1986.edubish.kg

 

 Техперсоналдардын кызматтык86.edubish.kg милдеттери

 

 Физика кабинетинин техникалык86.edubish.kg коопсуздук эрежелери

Информатика кабинетинин коопсуздук86.edubish.kg эрежелери

Компьютердик класстын техникалык коопсуздук86.edubish.kg эрежелери

 Биология кабинетинин техникалык86.edubish.kg коопсуздук эрежелери

Химия кабинетинин инстукциясы86.edubish.kg

 

 

 

 

4.3 Материалдык-техникалык базаны жана маалыматтык ресурстарды жакшыртуу боюнча ишти топтоо,баалоо,талдоо жана пландоо механизминин болушу Материалдык -техникалык  базаны  жакшыртуу  боюнча  пландалып, келген  ресурстар  боюнча  анализдер  жүргүзүлүп  турат.

Мектептин МТБ ичинен окуучулар үчүн компьютердин жоктугу, спорттук шаймандардын жоктугу да тескери таасирин тийгизет. Жергиликтүү башкаруу органдарына жана райондук билим берүү бөлүмүнө тиешелүү кайрылуу каттар жолдонуп келет.  Материалдык-техникалык базаны чындоодо мектептин мурдагы бүтүрүүчүлөрүнүн салымы чон. Азыркы тапта мектеп алдында кичи футболдук аянтчанын иши,   финансы каражаттарына байланыштуу токтоп турат.

Ата-энелер тарабынан спонсорлук марафон өтүп жыйынтыгында спорттук жетишкендиктердин тактасы, отличник окуучулардын стендди жана 1 класс кабинети жасалып жатат.

Жергиликтүү кеңештин депутаты М.А.Калыковко86.edubish.kg өтүнүч кат

 

Шаардык депутаттын мектепке спонсорлугу86.edubish.kg

 

Ата-энелер тарабынан мектепке спонсорлугу86.edubish.kg

 

 

 

 

 

 

 

 

Күчтүү жактар:

 1. Коопсуздук талаптардын сактоо эрежелери жакшы аткарылып, мектеп территориясы таза сакталат
 2. Акыркы жылдары канааларда жарыктандырууларды алмаштыруу, эстетикалык жасалгалоо менен оңдоо иштери жүргүзүлүүдө
 3. Имараттын жана окуу кабинеттердин абалы  канаатандыраарлык,  аздыгы.
 4. Мектепте мектептин инфраструктурасынын материалдык-техникалык базасын чыңдоо боюнча иштер жүргүзүлүп жатат

Алсыз  жактары:

 1.  Инновациялык  технологиялардын  жетишсиздиги.
 2. Материалдык -техникалык  базанын  жакшыртуусуна  демөөрчүлөрдүн  аз болушу
 3. Лабороториялык  каражаттардын  жоктугу.

Жыйынтык:

№86 жалпы билим берүү орто мектебинин жалпы иш кагаздары талапка ылайык жүргүзүлөт. 101 класстык журнал, алфавиттик китеп, окуучулардын жана мугалимдердин иш кагаздары, буйрук китепчелери, окуучулардын кыймылы боюнча өз убагында буйруктар чыгарылып,  ИСУО маалыматтык базасы жаныланып, толук маалыматтар жүргүзүлүп турат . СОШ №86 (г. Бишкек) – Средняя общеобразовательная школа №86 (г. Бишкек) (edubish.kg)  ( жаны маалыматтардын негизинде алынды).. Мектептин күчтүү жагы болуп күчтүү кадрлардын болушу, талыкпаган изденүүчүлүгү, тарбия иштеринин алгылыктуу жүргүзүлүшү болуп саналат. Мектептин китепкана фонду жыл сайын жаныртылып, демөөрчүлөрдүн жардамы менен толукталып турат.

Мектептин окуу кабинеттери талапка ылайык жабдылган. 40 кабинетте атайын видео көзөмөл орнотулган. Коомчулук жана ата-энелер менен болгон байланыш системалуу жүргүзүлөт. Акыркы 5 жыл ичинде мектептин ишмердүүлүгү жакшы деп бааланууда. Жакынкы жылдары мектепти толук капиталдык ремонттон өткөрүү, спорт залдын жылытуу системасын ондоо, жылытуу системасындагы мүчүлүштүктүктөрдү жоюу маселеси турат.

Жүргүзүлгөн өзүн-өзү баалоонун негизинде комиссия ыйгарым укуктуу органдарга программалык аккредитациядан өтүү үчүн документтерди жиберүүнү сунуштайт.